نوشته های اخیر

نحوه ثبت سند حقوق و دستمزد

همانطور که قبلا در مطلب حسابداری حقوق و دستمزد توضیح داده شده است، محاسبه حقوق و دستمزد در قالب یک سری عوامل حقوقی انجام می شود. تعریف فرمول‌های اقلام حقوقی برای قراردادهای پرسنل و محاسبه آنها معمولا امر پیچیده ای است که بهتر است توسط سیستم حقوق و دستمزد انجام شود. که در این صورت سند حقوق و دستمزد معمولا توسط خود نرم افزار ثبت می شود. اما اگر به نرم افزار حقوق و دستمزد دسترسی نباشد. معمولا از اکسل برای محاسبه حقوق و دستمزد استفاده می شود. که در این حالت لازم است تا ثبت سند حسابداری حقوق و دستمزد به صورت دستی انجام شود. در این مطلب در مورد سند حسابداری حقوق و دستمزد و نحوه ثبت آن توضیح می دهیم.

سند حقوق و دستمزد چیست؟

همانطور که می دانیم تمام عملیات مالی یک بنگاه اقتصادی بایستی در اسناد حسابداری آن بنگاه منعکس شود. حقوق و دستمزد پرسنل نیز یک عملیات مالی است که بر اساس کارکرد و عملکرد ماهانه پرسنل، مبلغی که بایستی برای هر قلم حقوقی (به عنوان مثال حقوق پایه) به هر یک از پرسنل پرداخت شود در طی این عملیات محاسبه می شود. همچنین میزان مبلغی که بایستی بر اساس محاسبات حقوق پرسنل به سازمان امور مالیاتی به عنوان مالیات و به سازمان تامین اجتماعی به عنوان بیمه پرداخت شود نیز مشخص می شود. بعد از مشخص شدن این مبالغ لازم است آنها را به صورت تجمیعی یا جداگانه در سرفصل های هزینه حسابداری ثبت کنیم. سندی را که در آن این مبالغ را در قالب سرفصل های حسابداری ثبت می کنیم سند حقوق و دستمزد می گویند. به صورت خلاصه

سند حقوق و دستمزد به سند حسابداری گفته می شود که نتیجه محاسبات حقوق و دستمزد پرسنل به صورت ماهیانه و در سرفصل های حساب مناسب در آن ثبت می شود.

 

فیش حقوقی نفر اول

سند حقوق و دستمزد

 

 

فیش حقوقی نفر دوم

صدور سند حقوق و دستمزد  

برای ثبت سند حداقل به سرفصل های زیر نیاز داریم. برای سادگی ما در اینجا کل هزینه حقوق و دستمزد را در یک سرفصل ثبت می کنیم. برخی از بنگاه اقتصادی برای گزارشهایی که بعدا نیاز دارند به ازای هر قلم حقوقی یک سرفصل هزینه حقوق جداگانه تعریف می کنند.  

 • تفصیلی نفر اول
 • تفصیلی نفر دوم
 • معین حقوق پرسنل
 • تفصیلی هزینه حقوق و دستمزد
 • معین هزینه حقوق و دستمزد
 • تفصیلی بیمه
 • معین حساب های پرداختنی
 • معین هزینه بیمه
 • تفصیلی مالیات
 • معین هزینه مالیات
 • تفصیلی جریمه
 • معین سایر درآمدها

  بر اساس موارد فوق سند حسابداری به صورت زیر ثبت می شود.

نحوه ثبت سند حقوق و دستمزد  

برای درک بهتر نحوه ثبت هر ردیف از سند فوق توضیحات زیر برای هر ردیف ارایه می شود

1- مبلغ هزینه حقوق و دستمزد برابر است با حاصل جمع مجموع حقوق و مزایای پرسنل همانطور که گفته شد برخی از حسابدارها، به جای یک تفصیلی برای هزینه حقوق و دستمزد، برای هر قلم حقوقی یک تفصیلی جداگانه تعریف می کنند که در این صورت به جای یک ردیف در سند به ازای هر قلم حقوقی یک ردیف مجزا در سند حقوق و دستمزد ثبت می شود.

2 و 3- مبلغ حقوق هر نفر اول برابر است با مجموع حقوق و مزایای وی که در واقع جمع سمت راست فیش حقوقی آن فرد است. در صورتی که تعداد پرسنل بیشتر باشد به ازای هر شخص یک ردیف مشابه ردیف 2 و 3 در سند حقوق و دستمزد ثبت می شود که بواسطه آن هر یک از پرسنل معادل کل حقوق و مزایا آن ماه بستانکار می شوند.

4 و 5- مبلغ حق بیمه هر نفر برابر است با 7 درصد سهم بیمه از اقلام حقوقی مشمول بیمه فیش حقوق شخص در صورتی که تعداد پرسنل بیشتر باشد به ازای هر شخص یک ردیف مشابه ردیف 4 و 5 در سند حقوق و دستمزد ثبت می شود که بواسطه آن هر یک از پرسنل معادل سهم بیمه آن ماه بدهکار می شوند

6 – مبلغ حق بیمه سهم کارفرما است که 23 درصد مجموع اقلام مشمول بیمه حقوق همه پرسنل است

7- معادل مجموع حق بیمه سهم کارفرما و حق بیمه سهم پرسنل در بستانکاری تامین اجتماعی ثبت می شود. بدین معنی که معادل 30 درصد مجموع اقلام مشمول بیمه همه پرسنل در هر ماه به حساب بستانکار تامین اجتماعی ثبت می شود که 23 درصد آن سهم کارفرما است و 7 درصد آن سهم پرسنل

8- هر قلم حقوقی که تحت عنوان کسور از حقوق پرسنل کسر شود. در سرفصل مربوط به خود ثبت می شود. برای این مثال مبلغ جریمه کسر کار نفر اول در بدهکاری حقوق وی ثبت شده است.

9- کسوری که از پرسنل کم می شوند باید در سرفصل مناسب قرار گیرند. بیمه به حساب تامین اجتماعی ثبت شد. و جریمه کسر کار در این مثال به حساب سایر درآمدها ثبت شده است.  

 

  نظر خود را بنویسید

  ایمیل شما منتشر نخواهد شد.*