نوشته های اخیر

رویدادها

آموزش جامع نرم افزار حسابداری هوفر

اهمیت یادگیری مهارت نرم‌افزاری در کنار دانش نظری بر هیچ‌کس پوشیده نیست  با توجه به اهمیت قشر دانشجو و هنرآموز، دورۀ آموزش نرم‌افزار حسابداری هوفر را با همکاری اتحادیۀ انجمن‌های علمی حسابداری برگزار کرد، تا حامی استعداد جوانان خوش‌فکر ایرانی باشد. نرم افزار حسابداری هوفر یک نرم افزار یکپارچۀ آنلاین،