آخرین مقالات

وب سرویس هوفر

برخی از ابزار ها مانند bpc power form امکان فراخوانی Rest Api را ندارند بنابراین جهت اتصال به هوفر از طریق این ابزارها بخش وب سرویس پیاده سازی شده است .
مسیر وب سرویس : http://app.hoofersrv1.cloud/service.asmx

متد دریافت انبارها

نام متد : SearchWarehouses
شرح : لیست انبارهای هوفر را برمی گرداند
پارامترهای ورودی :
token : توکن اتصال به هوفر می باشد که در راهنمای Api ها بخش اعتبارسنجی نحوه دریافت آن توضیح داده شده است .
خروجی لیستی از نام و مقدار می باشد .
Name : نام انبار
Value: کد انبار

نمونه ورودی
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope
	xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
	xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
	xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
	<soap:Body>
		<SearchWarehouses
			xmlns="http://tempuri.org/">
			<token>bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJzdWIiOiJhZG1pbkBzYW15YXIubG9jYWwiLCJqdGkiOiI2MGVlM2Q5Ny0zYmJlLTQ4NGMtOThkMS1iY2Q0ZTZhNzk3MTMiLCJpYXQiOjE1OTEzNjgwMTEsIm5iZiI6MTU5MTM2ODAxMSwiZXhwIjoxNTkxNDExMjExLCJpc3MiOiJTYW15YXIiLCJhdWQiOiJTYW15YXIiLCJSb2xlcyI6IjEsMjIsMTY6MzozIiwiVXNlcklkIjoiMiIsIlVzZXJOYW1lIjoiYWRtaW5Ac2FteWFyLmxvY2FsIiwiTGFzdFVzZWRTeXN0ZW0iOiJhY2NvdW50aW5nIiwiUGVybWl0dGVkU3lzdGVtcyI6WyJhY2NvdW50aW5nIiwidHJlYXN1cnkiLCJ3YXJlaG91c2UiLCJ0cmFkZSIsInNhbGFyeSIsImJvbSJdLCJDcmVhdGVEYXRlIjoiMjAyMC0wNi0wNVQxOToxMDoxMS43NzA2NDUxKzA0OjMwIiwiVXBkYXRlVGltZSI6IjIwMjAtMDYtMDVUMTk6MTE6MTEuNzcwNjc3NSswNDozMCIsIklzU3lzdGVtQWNjb3VudCI6ZmFsc2UsIlNlc3Npb25JZCI6ImE5ZGM4MzkyLTVkNTgtNDM1MS1hZjU1LTgxYmI4ODgxNWUxZCIsIkFwcEtleSI6IiJ9.Wkp62RWUueaEeOgSIAr20squScD4Ll5vnYU8sQvBEx0</token>
		</SearchWarehouses>
	</soap:Body>
</soap:Envelope>
نمونه خروجی
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<s:Envelope
	xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
	xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
	xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
	<s:Body>
		<SearchWarehousesResponse
			xmlns="http://tempuri.org/">
			<SearchWarehousesResult
				xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
				xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
				<ValueNameModel>
					<Value>1</Value>
					<Name>انبار مرکزی</Name>
				</ValueNameModel>
				<ValueNameModel>
					<Value>3</Value>
					<Name>انبار امانی</Name>
				</ValueNameModel>
				<ValueNameModel>
					<Value>4</Value>
					<Name>انبار فروشگاه 1</Name>
				</ValueNameModel>
				<ValueNameModel>
					<Value>5</Value>
					<Name>انبار فروشگاه 2</Name>
				</ValueNameModel>
			</SearchWarehousesResult>
		</SearchWarehousesResponse>
	</s:Body>
</s:Envelope>

متد دریافت واحد ها

نام متد : SearchUnits
شرح : لیست واحد های هوفر را برمی گرداند
پارامترهای ورودی :
token : توکن اتصال به هوفر می باشد که در راهنمای Api ها نحوه دریافت آن توضیح داده شده است .
goodsCode : کد کالایی که می خواهیم واحدهای مجاز برای آن را دریافت کنیم . در صورتی که هیچ کدی ندهیم همه واحد ها برگردانده می شود .
خروجی لیستی از نام و مقدار می باشد .
Name : نام واحد
Value: نام واحد

نمونه ورودی
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
 <soap:Body>
  <SearchUnits xmlns="http://tempuri.org/">
   <token>bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJzdWIiOiJhZG1pbkBzYW15YXIubG9jYWwiLCJqdGkiOiI2MGVlM2Q5Ny0zYmJlLTQ4NGMtOThkMS1iY2Q0ZTZhNzk3MTMiLCJpYXQiOjE1OTEzNjgwMTEsIm5iZiI6MTU5MTM2ODAxMSwiZXhwIjoxNTkxNDExMjExLCJpc3MiOiJTYW15YXIiLCJhdWQiOiJTYW15YXIiLCJSb2xlcyI6IjEsMjIsMTY6MzozIiwiVXNlcklkIjoiMiIsIlVzZXJOYW1lIjoiYWRtaW5Ac2FteWFyLmxvY2FsIiwiTGFzdFVzZWRTeXN0ZW0iOiJhY2NvdW50aW5nIiwiUGVybWl0dGVkU3lzdGVtcyI6WyJhY2NvdW50aW5nIiwidHJlYXN1cnkiLCJ3YXJlaG91c2UiLCJ0cmFkZSIsInNhbGFyeSIsImJvbSJdLCJDcmVhdGVEYXRlIjoiMjAyMC0wNi0wNVQxOToxMDoxMS43NzA2NDUxKzA0OjMwIiwiVXBkYXRlVGltZSI6IjIwMjAtMDYtMDVUMTk6MTE6MTEuNzcwNjc3NSswNDozMCIsIklzU3lzdGVtQWNjb3VudCI6ZmFsc2UsIlNlc3Npb25JZCI6ImE5ZGM4MzkyLTVkNTgtNDM1MS1hZjU1LTgxYmI4ODgxNWUxZCIsIkFwcEtleSI6IiJ9.Wkp62RWUueaEeOgSIAr20squScD4Ll5vnYU8sQvBEx0</token>
   <goodsCode>10011</goodsCode>
  </SearchUnits>
 </soap:Body>
</soap:Envelope>
نمونه خروجی
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<s:Envelope
	xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
	xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
	xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
	<s:Body>
		<SearchUnitsResponse
			xmlns="http://tempuri.org/">
			<SearchUnitsResult
				xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
				xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
				<ValueNameModel>
					<Value>کیلوگرم</Value>
					<Name>کیلوگرم</Name>
				</ValueNameModel>
				<ValueNameModel>
					<Value>گرم</Value>
					<Name>گرم</Name>
				</ValueNameModel>
			</SearchUnitsResult>
		</SearchUnitsResponse>
	</s:Body>
</s:Envelope>

متد دریافت کالاها

نام متد : SearchGoods
شرح : لیست کالاهای هوفر را برمی گرداند
پارامترهای ورودی :
token : توکن اتصال به هوفر می باشد که در راهنمای Api ها نحوه دریافت آن توضیح داده شده است .
goodsGroupCode : کد گروه کالا (اختیاری)
goodsSubGroupCode : کد زیر گروه کالا (اختیاری)
WarehouseCode : کد انبار (اختیاری)
خروجی لیستی از نام و مقدار می باشد .
Name : نام کالا
Value: کد کالا

نمونه ورودی
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope
	xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
	xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
	xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
	<soap:Body>
		<SearchGoods
			xmlns="http://tempuri.org/">
			<token>bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJzdWIiOiJhZG1pbkBzYW15YXIubG9jYWwiLCJqdGkiOiI2MGVlM2Q5Ny0zYmJlLTQ4NGMtOThkMS1iY2Q0ZTZhNzk3MTMiLCJpYXQiOjE1OTEzNjgwMTEsIm5iZiI6MTU5MTM2ODAxMSwiZXhwIjoxNTkxNDExMjExLCJpc3MiOiJTYW15YXIiLCJhdWQiOiJTYW15YXIiLCJSb2xlcyI6IjEsMjIsMTY6MzozIiwiVXNlcklkIjoiMiIsIlVzZXJOYW1lIjoiYWRtaW5Ac2FteWFyLmxvY2FsIiwiTGFzdFVzZWRTeXN0ZW0iOiJhY2NvdW50aW5nIiwiUGVybWl0dGVkU3lzdGVtcyI6WyJhY2NvdW50aW5nIiwidHJlYXN1cnkiLCJ3YXJlaG91c2UiLCJ0cmFkZSIsInNhbGFyeSIsImJvbSJdLCJDcmVhdGVEYXRlIjoiMjAyMC0wNi0wNVQxOToxMDoxMS43NzA2NDUxKzA0OjMwIiwiVXBkYXRlVGltZSI6IjIwMjAtMDYtMDVUMTk6MTE6MTEuNzcwNjc3NSswNDozMCIsIklzU3lzdGVtQWNjb3VudCI6ZmFsc2UsIlNlc3Npb25JZCI6ImE5ZGM4MzkyLTVkNTgtNDM1MS1hZjU1LTgxYmI4ODgxNWUxZCIsIkFwcEtleSI6IiJ9.Wkp62RWUueaEeOgSIAr20squScD4Ll5vnYU8sQvBEx0</token>
		</SearchGoods>
	</soap:Body>
</soap:Envelope>
نمونه خروجی
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<s:Envelope
	xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
	xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
	xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
	<s:Body>
		<SearchGoodsResponse
			xmlns="http://tempuri.org/">
			<SearchGoodsResult
				xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
				xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
				<ValueNameModel>
					<Value>10011</Value>
					<Name>آرد درجه 1 فله</Name>
				</ValueNameModel>
				<ValueNameModel>
					<Value>11021</Value>
					<Name>بسته 10 گرمی درجه 1</Name>
				</ValueNameModel>
				<ValueNameModel>
					<Value>11022</Value>
					<Name>بسته 25 گرمی درجه 1</Name>
				</ValueNameModel>
				<ValueNameModel>
					<Value>11014</Value>
					<Name>product</Name>
				</ValueNameModel>
			</SearchGoodsResult>
		</SearchGoodsResponse>
	</s:Body>
</s:Envelope>

متد دریافت تفصیلی ها

نام متد : SearchDetails
شرح : لیست تفصیلی های هوفر را برمی گرداند
پارامترهای ورودی :
token : توکن اتصال به هوفر می باشد که در راهنمای Api ها نحوه دریافت آن توضیح داده شده است .
usecode : کد کاربری (اختیاری) نقد و بانک = 6,چک = 2, شخص = 4, سرمایه = 1, درآمد = 3, هزینه = 7, سایر = 5
detailGroupCode : کد گروه تفصیلی (اختیاری)
خروجی لیستی از نام و مقدار می باشد .
Name : نام تفصیلی
Value: کد تفصیلی

نمونه ورودی
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope
	xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
	xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
	xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
	<soap:Body>
		<SearchDetails
			xmlns="http://tempuri.org/">
			<token>bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJzdWIiOiJhZG1pbkBzYW15YXIubG9jYWwiLCJqdGkiOiI2MGVlM2Q5Ny0zYmJlLTQ4NGMtOThkMS1iY2Q0ZTZhNzk3MTMiLCJpYXQiOjE1OTEzNjgwMTEsIm5iZiI6MTU5MTM2ODAxMSwiZXhwIjoxNTkxNDExMjExLCJpc3MiOiJTYW15YXIiLCJhdWQiOiJTYW15YXIiLCJSb2xlcyI6IjEsMjIsMTY6MzozIiwiVXNlcklkIjoiMiIsIlVzZXJOYW1lIjoiYWRtaW5Ac2FteWFyLmxvY2FsIiwiTGFzdFVzZWRTeXN0ZW0iOiJhY2NvdW50aW5nIiwiUGVybWl0dGVkU3lzdGVtcyI6WyJhY2NvdW50aW5nIiwidHJlYXN1cnkiLCJ3YXJlaG91c2UiLCJ0cmFkZSIsInNhbGFyeSIsImJvbSJdLCJDcmVhdGVEYXRlIjoiMjAyMC0wNi0wNVQxOToxMDoxMS43NzA2NDUxKzA0OjMwIiwiVXBkYXRlVGltZSI6IjIwMjAtMDYtMDVUMTk6MTE6MTEuNzcwNjc3NSswNDozMCIsIklzU3lzdGVtQWNjb3VudCI6ZmFsc2UsIlNlc3Npb25JZCI6ImE5ZGM4MzkyLTVkNTgtNDM1MS1hZjU1LTgxYmI4ODgxNWUxZCIsIkFwcEtleSI6IiJ9.Wkp62RWUueaEeOgSIAr20squScD4Ll5vnYU8sQvBEx0</token>
			<useCode>4</useCode>
		</SearchDetails>
	</soap:Body>
</soap:Envelope>
نمونه خروجی
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<s:Envelope
	xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
	xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
	xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
	<s:Body>
		<SearchDetailsResponse
			xmlns="http://tempuri.org/">
			<SearchDetailsResult
				xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
				xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
				<ValueNameModel>
					<Value>111</Value>
					<Name>شماره 1 مشتری</Name>
				</ValueNameModel>
				<ValueNameModel>
					<Value>112</Value>
					<Name>شماره 2 مشتری</Name>
				</ValueNameModel>
			</SearchDetailsResult>
		</SearchDetailsResponse>
	</s:Body>
</s:Envelope>Previous نحوه کار با Api های هوفر
فهرست