آخرین مقالات

انبار

نام موجودیت :انبار
نام سیستمی : Warehouse
مسیر api ها : https://accounting.hoofer.cloud/Warehouse
کلید اصلی : WarehouseId

ویژگیها (properties)

لیست فیلدهای موجودیت انبار در زیر آمده است .

ویژگی عنوان نوع ثبت نوع موجودیت اصلی شرح
WarehouseId شناسه انبار سیستمی int کلید اصلی
Code کد انبار سیستمی int
Title عنوان اجباری string
WarehouseKeeper انباردار اختیاری string
WarehouseType نوع انبار اجباری int 1- عادی
2- امانی
DetailId شناسه حساب موجودی اجباری مشروط int تفصیلی اگر حسابداری دائمی باشد اجباری است
Detail_FullCode کد کامل حساب موجودی فقط خواندنی string تفصیلی
Detail_Title عنوان حساب موجودی فقط خواندنی string تفصیلی
Detail_LedgerFloatable شناورپذیر فقط خواندنی boolean معین
FloatAccountId شناسه حساب شناور اجباری مشروط int حساب شناور اگر حساب موجودی شناورپذیر باشد اجباری است
FloatAccount_FullCode کد حساب شناور فقط خواندنی string حساب شناور
FloatAccount_Title عنوان حساب شناور فقط خواندنی string حساب شناور
CreatedDate تاریخ ایجاد سیستمی date
CreatedUserID شناسه کاربر ایجاد کننده اجباری int کاربران
ModifiedDate تاریخ ویرایش سیستمی date
ModifiedUserID شناسه کاربر ویرایش کننده اجباری int کاربران

متد ایجاد

مسیر : https://accounting.hoofer.cloud/ِWarehouse/Create
متد ارسال : POST
نمونه پارامترهای ارسالی جهت ایجاد انبار در زیر آمده است .

پارامترهای ورودی ایجاد
// پارامترهای ورودی به صورت Form Data ارسال می شود
Title: انبار مرکزی
WarehouseType: 1
WarehouseKeeper: محمد محمدی
DetailId: 191
FloatAccountId:
پارامترهای خروجی ایجاد

در صورتی که عملیات با موفقیت انجام شود MessageType برابر 3 ، در صورتی که با اخطار انجام شود عدد 2 و در صورتی که با خطا مواجه شده و انجام نشود برابر 1 خواهد بود .

{
// پارامترهای خروجی به صورت جیسون دریافت می شود
  Message: "آیتم با موفقیت اضافه شد ." ,
  MessageType: 3 ,

 "WarehouseId": 5,
 "Title": "انبار مرکزی",
 "WarehouseKeeper": "محمد محمدی",
 "WarehouseType": 1,
 "Code": 1,

 "DetailId": 191,
 "Detail_FullCode": "14010004",
 "Detail_Title": "موجودی بازرگانی",
 "Detail_LedgerFloatable": false,

 "FloatAccountId": null,
 "FloatAccount_FullCode": null,
 "FloatAccount_Title": null,

 "CreatedDate": "2018-06-27T15:35:57.9907187",
 "CreatedUserID": 2,
 "ModifiedDate": "2019-09-04T09:07:27.6351326",
 "ModifiedUserID": 2
}

متد ویرایش

مسیر : https://accounting.hoofer.cloud/Warehouse/Update
متد ارسال : POST
نمونه پارامترهای ارسالی جهت ویرایش در زیر آمده است .

پارامترهای ورودی ویرایش
// پارامترهای ورودی به صورت Form Data ارسال می شود
  WarehouseId: 5
  Title: انبار مرکزی
  WarehouseKeeper: محمد محمدی
  DetailId: 191
  FloatAccountId:
پارامترهای خروجی ویرایش
مشابه متد ایجاد

متد حذف

مسیر : https://accounting.hoofer.cloud/ِWarehouse/Delete/{WarehouseId}
متد ارسال : POST

پارامترهای ورودی حذف
DetailId Ex : https://accounting.hoofer.cloud/WarehouseId/Delete/28 
پارامترهای خروجی حذف
// پارامترهای خروجی به صورت جیسون دریافت می شود
{
WarehouseId: 28
Message: "آیتم با موفقیت حذف شد ."
MessageType: 3
}

متد گرفتن یک آیتم (Get)

مسیر : https://accounting.hoofer.cloud/Warehouse/Get/{WarehouseId}
متد ارسال : GET
این متد کلید یک موجودیت را دریافت کرده و مقادیر مربوط با آن را برمی گرداند .

پارامترهای ورودی Get
GoodsId Ex : https://accounting.hoofer.cloud/Warehouse/Get/24 
پارامترهای خروجی Get
مشابه متد ایجاد

متد گرفتن همه آیتم ها (GetSome)

مسیر : https://accounting.hoofer.cloud/Warehouse/GetSome
روش ارسال : POST

پارامترهای ورودی GetSome
// پارامترهای ورودی به صورت Form Data ارسال می شود
MasterId: 0 // استفاده نشده
Skip: 0 // استفاده نشده
Take: 10000 // حداکثر تعداد آیتم برگشتی
OrderField: // استفاده نشده
Order: // استفاده نشده
View: // استفاده نشده
Force: false // سیستمی
پارامترهای خروجی GetSome
{
 "itemCount": 7,
 "values": [
  {

   "Title": "انبار مرکزی",
   "WarehouseId": 5,
   "WarehouseKeeper": "محمد محمدی",
   "WarehouseType": 1,
   "Code": 1,

   "DetailId": 191,
   "Detail_FullCode": "14010004",
   "Detail_Title": "موجودی بازرگانی",
   "Detail_LedgerFloatable": false,

   "FloatAccountId": null,
   "FloatAccount_FullCode": null,
   "FloatAccount_Title": null,
   "FloatAccount_Lookup": "",

   "CreatedDate": "2018-06-27T15:35:57.9907187",
   "CreatedUserID": 2,
   "ModifiedDate": "2019-09-04T09:26:20.4100797",
   "ModifiedUserID": 2
  },
  ...
 ],
 "startTime": "2019-09-04T09:35:59.9483159+04:30",
 "endTime": "2019-09-04T09:35:59.9483192+04:30"
 "extra": null
}

Next گروه کالا
فهرست