آخرین مقالات

واحد کالا

نام موجودیت :واحد
نام سیستمی : Unit
مسیر api ها : https://accounting.hoofer.cloud/Unit
کلید اصلی : UnitId

ویژگیها (properties)

لیست فیلدهای موجودیت کالا در زیر آمده است .

ویژگی عنوان نوع ثبت نوع موجودیت اصلی شرح
UnitId شناسه واحد سیستمی int کلید اصلی
Title عنوان اجباری string
UnitType نوع اجباری int 1- اصلی
2- فرعی
BaseUnitId شناسه واحد اصلی اجباری مشروط int واحد فقط برای واحد فرعی اجباری است
BaseUnit_Title عنوان واحد اصلی فقط خواندنی string واحد فقط برای واحد فرعی مقدار دارد
Ratio نسبت واحد اصلی و فرعی اجباری مشروط decimal کالا فقط برای واحد فرعی اجباری است
CreatedDate تاریخ ایجاد سیستمی date
CreatedUserID شناسه کاربر ایجاد کننده اجباری int کاربران
ModifiedDate تاریخ ویرایش سیستمی date
ModifiedUserID شناسه کاربر ویرایش کننده اجباری int کاربران

متد ایجاد

مسیر : https://accounting.hoofer.cloud/ِUnit/Create
متد ارسال : POST
نمونه پارامترهای ارسالی جهت ایجاد واحد در زیر آمده است .

پارامترهای ورودی ایجاد
// پارامترهای ورودی به صورت Form Data ارسال می شود
Title: گرم
UnitType: 2
Ratio: 0.001
BaseUnitId: 2
پارامترهای خروجی ایجاد

در صورتی که عملیات با موفقیت انجام شود MessageType برابر 3 ، در صورتی که با اخطار انجام شود عدد 2 و در صورتی که با خطا مواجه شده و انجام نشود برابر 1 خواهد بود .

// پارامترهای خروجی به صورت جیسون دریافت می شود
  "Message": "آیتم با موفقیت اضافه شد .",
  "MessageType": 3,

  "UnitId": 10,
  "Title": "گرم",
  "UnitType": 2,
  "BaseUnitId": 2,
  "BaseUnit_Title": "کیلوگرم",
  "Ratio": 0.001,

  "CreatedDate": "2019-09-04T08:25:52.2708642+04:30",
  "CreatedUserID": 2,
  "ModifiedDate": "2019-09-04T08:25:52.2709418+04:30",
  "ModifiedUserID": 2

متد ویرایش

مسیر : https://accounting.hoofer.cloud/Unit/Update
متد ارسال : POST
نمونه پارامترهای ارسالی جهت ویرایش در زیر آمده است .

پارامترهای ورودی ویرایش
// پارامترهای ورودی به صورت Form Data ارسال می شود
Title: گرم
UnitId: 10
پارامترهای خروجی ویرایش
مشابه متد ایجاد

متد حذف

مسیر : https://accounting.hoofer.cloud/ِUnit/Delete/{UnitId}
متد ارسال : POST

پارامترهای ورودی حذف
DetailId Ex : https://accounting.hoofer.cloud/UnitId/Delete/28 
پارامترهای خروجی حذف
// پارامترهای خروجی به صورت جیسون دریافت می شود
{
UnitId: 28
Message: "آیتم با موفقیت حذف شد ."
MessageType: 3
}

متد گرفتن یک آیتم (Get)

مسیر : https://accounting.hoofer.cloud/Unit/Get/{UnitId}
متد ارسال : GET
این متد کلید یک موجودیت را دریافت کرده و مقادیر مربوط با آن را برمی گرداند .

پارامترهای ورودی Get
GoodsId Ex : https://accounting.hoofer.cloud/Unit/Get/24 
پارامترهای خروجی Get
مشابه متد ایجاد

متد گرفتن همه آیتم ها (GetSome)

مسیر : https://accounting.hoofer.cloud/Unit/GetSome
روش ارسال : POST

پارامترهای ورودی GetSome
// پارامترهای ورودی به صورت Form Data ارسال می شود
MasterId: 0 // استفاده نشده
Skip: 0 // استفاده نشده
Take: 10000 // حداکثر تعداد آیتم برگشتی
OrderField: Title // مرتب سازی بر اساس
Order: asc // صعودی یا نزولی
View:  // استفاده نشده
Force: false // سیستمی
پارامترهای خروجی GetSome
{
  "itemCount": 8,
  "values": [
    {
      "Message": null,
      "MessageType": 0,
      "BaseUnit_Title": null,
      "CreatedDate": "2017-10-09T13:20:58.6892328",
      "CreatedUserID": 2,
      "ModifiedDate": "2017-10-09T13:20:58.6892328",
      "ModifiedUserID": 2,
      "UnitId": 2,
      "Title": "کیلوگرم",
      "UnitType": 1,
      "BaseUnitId": null,
      "Ratio": null
    },
    {
      "Message": null,
      "MessageType": 0,
      "BaseUnit_Title": "کیلوگرم",
      "CreatedDate": "2019-09-04T08:25:52.2708642",
      "CreatedUserID": 2,
      "ModifiedDate": "2019-09-04T08:29:25.3824354",
      "ModifiedUserID": 2,
      "UnitId": 10,
      "Title": "گرم",
      "UnitType": 2,
      "BaseUnitId": 2,
      "Ratio": 0.001000
    }
    , ...
  ],
  "startTime": "2019-09-04T08:37:28.0978582+04:30",
  "endTime": "2019-09-04T08:37:29.097868+04:30",
  "extra": ""
}

Previous زیرگروه کالا
Next کالا
فهرست