آخرین مقالات

دریافت، پرداخت و تنخواه

2. ورود اطلاعات در قسمت نقد و بانک :

در این قسمت کلیه اطلاعات چک وجوه دریافتی، پرداختی و تنخواه ها ثبت و شناسایی میشود که به ترتیب برای آنها از برگه دریافت ، برگه پرداخت و برگه تنخواه استفاده میکنیم.

1-2. برگ دریافت:در این قسمت لیست کلیه برگه های دریافتی که تاکنون ثبت شده است در نگاه اول به چشم میخورد، در این قسمت می توان کلیه چک ها و و جوه نقد دریافتی را مشاهده نمود.در صورتی که دکمه جدید ا در این صفحه بزنید هدر برگه دریافت باز شده که اطلاعاتی از قبیل تاریخ و حساب پرداخت کننده ، توضیحات در صورت نیاز را وارد مینمایید .نکته : توضیحات در سند حسابداری آورده میشود .نکته :تاریخ را میتوان از سمت چپ به راست بدون علامت / به صورت کامل تایپ نمود و هوفر اعداد شما را در صورت صحیح بودن تبدیل به تاریخ مینماید .مثلا : 02/10/1394

1-1-2.برگه دریافت (وجوه نقد):به منظور ثبت وجوه نقدی پس از ایجاد برگه دریافت بایستی مسیر زیر طی شود

** انتخاب گزینه نقد- تکمیل کادر ردیف نقدی (مبلغ وجوه نقدی و انتخاب حسابی که وجوه به آن واریز گردیده است)

2-1-2.برگه دریافت (چک ):به منظور ثبت چک پس از ایجاد برگه دریافت بایستی مسیر زیر طی شود.

** انتخاب گزینه چک- تکمیل کادر ردیف چک (وارد نمودن شماره چک، تاریخ سرسید، مبلغ، حساب دریافت کننده که می تواند شامل اسناد نزد صندوق، بانک و… باشد و بانک پرداخت کننده چک و سایر موارد باشد )

2-2. برگ پرداخت:در این قسمت لیست کلیه برگه های پرداختی که تاکنون ثبت شده است و می توان کلیه چک ها و وجوه نقد پرداختی را مشاهده نمود:

در صورتی که دکمه جدید ا در این صفحه بزنید هدر برگه پرداخت باز شده که اطلاعاتی از قبیل تاریخ و حساب دریافت کننده کننده ، توضیحات در صورت نیاز را وارد می نمایید .

1-2-2.برگه پرداخت (وجوه نقد):به منظور ثبت وجوه نقدی پرداختی پس از ایجاد برگه پرداختی بایستی مسیر زیر طی شود

** انتخاب گزینه نقد- تکمیل کادر ردیف نقدی (مبلغ وجوه نقدی و انتخاب حسابی که وجوه از آن پرداخت گردیده است)

2-1-2.برگه دریافت (چک ):به منظور ثبت چک پس از ایجاد برگه دریافت بایستی مسیر زیر طی شود.

** انتخاب گزینه چک- تکمیل کادر ردیف چک (وارد نمودن شماره چک، تاریخ سرسید، مبلغ، حساب دریافت کننده که می تواند شامل اسناد نزد صندوق، بانک و… باشد و بانک پرداخت کننده چک و سایر موارد باشد )

2-2. برگ پرداخت:در این قسمت لیست کلیه برگه های پرداختی که تاکنون ثبت شده است و می توان کلیه چک ها و وجوه نقد پرداختی را مشاهده نمود:در صورتی که دکمه جدید ا در این صفحه بزنید هدر برگه پرداخت باز شده که اطلاعاتی از قبیل تاریخ و حساب دریافت کننده کننده ، توضیحات در صورت نیاز را وارد می نمایید .

1-2-2.برگه پرداخت (وجوه نقد):به منظور ثبت وجوه نقدی پرداختی پس از ایجاد برگه پرداختی بایستی مسیر زیر طی شود

** انتخاب گزینه نقد- تکمیل کادر ردیف نقدی (مبلغ وجوه نقدی و انتخاب حسابی که وجوه از آن پرداخت گردیده است)

2-2-2.برگه پرداخت (چک ):به منظور ثبت چک پس از ایجاد برگه پرداخت بایستی مسیر زیر طی شود.

** انتخاب گزینه چک- تکمیل کادر ردیف چک (وارد نمودن شماره چک، تاریخ سرسید، مبلغ، حساب پرداخت کننده که می تواند شامل اسناد پرداختی از بانک شهر، تجارت  و… باشد و بانک پرداخت کننده)

3-2. برگه تنخواه:در این قسمت میتوان خرج کرد و هزینه ها و پرداخت هایی که از طریق تنخواه گردان انجام شده را برگه های تنخواه  ثبت نمود ، در واقع در سند حسابداری صادر شده از روی برگه تنخواه اشخاص و هزینه ها و … بدهکار شده و حساب تنخواه گردان بستانکار خواهند شد .نکته : شما میتوانید از برگه تنخواه برای ثبت های مرکب دیگر نیز استفاده نمایید .

**برگه تنخواه – جدید – تکمیل کادر جدید  (اطلاعاتی از قبیل تاریخ و نام تنخواه گردان)

پس از ایجاد برگه تنخواه بایستی با تکمیل اطلاعاتی همچون تاریخ ، مبلغ ، طرف حسابی که تنخواه گردان نسبت به آن پرداختی داشته است، کد شناور در صورتی که  طرف حساب شناور پذیر باشد و توضیحات به ازای هر ردیف از تنخواه تکمیل نماییم (کادر برگه تنخواه)

2-1-2.برگه دریافت (چک ):به منظور ثبت چک پس از ایجاد برگه دریافت بایستی مسیر زیر طی شود

** انتخاب گزینه چک- تکمیل کادر ردیف چک (وارد نمودن شماره چک، تاریخ سرسید، مبلغ، حساب دریافت کننده که می تواند شامل اسناد نزد صندوق، بانک و… باشد و بانک پرداخت کننده چک و سایر موارد باشد )

2-2. برگ پرداخت:در این قسمت لیست کلیه برگه های پرداختی که تاکنون ثبت شده است و می توان کلیه چک ها و وجوه نقد پرداختی را مشاهده نمود:در صورتی که دکمه جدید ا در این صفحه بزنید هدر برگه پرداخت باز شده که اطلاعاتی از قبیل تاریخ و حساب دریافت کننده کننده ، توضیحات در صورت نیاز را وارد مینمایید .

1-2-2.برگه پرداخت (وجوه نقد):به منظور ثبت وجوه نقدی پرداختی پس از ایجاد برگه پرداختی بایستی مسیر زیر طی شود

** انتخاب گزینه نقد- تکمیل کادر ردیف نقدی (مبلغ وجوه نقدی و انتخاب حسابی که وجوه از آن پرداخت گردیده است)

2-1-2.برگه دریافت (چک ):

به منظور ثبت چک پس از ایجاد برگه دریافت بایستی مسیر زیر طی شود

** انتخاب گزینه چک- تکمیل کادر ردیف چک (وارد نمودن شماره چک، تاریخ سرسید، مبلغ، حساب دریافت کننده که می تواند شامل اسناد نزد صندوق، بانک و… باشد و بانک پرداخت کننده چک و سایر موارد باشد )

2-2. برگ پرداخت:در این قسمت لیست کلیه برگه های پرداختی که تاکنون ثبت شده است و می توان کلیه چک ها و وجوه نقد پرداختی را مشاهده نمود:در صورتی که دکمه جدید ا در این صفحه بزنید هدر برگه پرداخت باز شده که اطلاعاتی از قبیل تاریخ و حساب دریافت کننده کننده ، توضیحات در صورت نیاز را وارد مینمایید .

1-2-2.برگه پرداخت (وجوه نقد):به منظور ثبت وجوه نقدی پرداختی پس از ایجاد برگه پرداختی بایستی مسیر زیر طی شود

** انتخاب گزینه نقد- تکمیل کادر ردیف نقدی (مبلغ وجوه نقدی و انتخاب حسابی که وجوه از آن پرداخت گردیده است)

2-2-2.برگه پرداخت (چک ):

به منظور ثبت چک پس از ایجاد برگه پرداخت بایستی مسیر زیر طی شود

** انتخاب گزینه چک- تکمیل کادر ردیف چک (وارد نمودن شماره چک، تاریخ سرسید، مبلغ، حساب پرداخت کننده که می تواند شامل اسناد پرداختی از بانک شهر، تجارت  و… باشد و بانک پرداخت کننده)

3-2. برگه تنخواه:در این قسمت میتوان خرج کرد و هزینه ها و پرداخت هایی که از طریق تنخواه گردان انجام شده را برگه های تنخواه  ثبت نمود ، در واقع در سند حسابداری صادر شده از روی برگه تنخواه اشخاص و هزینه ها و … بدهکار شده و حساب تنخواه گردان بستانکار خواهند شد .نکته : شما میتوانید از برگه تنخواه برای ثبت های مرکب دیگر نیز استفاده نمایید .

**برگه تنخواه – جدید – تکمیل کادر جدید  (اطلاعاتی از قبیل تاریخ و نام تنخواه گردان)

پس از ایجاد برگه تنخواه بایستی با تکمیل اطلاعاتی همچون تاریخ ، مبلغ ، طرف حسابی که تنخواه گردان نسبت به آن پرداختی داشته است، کد شناور در صورتی که  طرف حساب شناور پذیر باشد و توضیحات به ازای هر ردیف از تنخواه تکمیل نماییم (کادر برگه تنخواه)

Previous میزکار
Next چک های دریافتی و پرداختی
فهرست