آخرین مقالات

میزکار

.ورود به قسمت نقد و بانک
برای ورود  کافیست در بالای صفحه سمت چپ با کلیک بر رو ی ایکن و انتخاب گزینه نقد و بانک به قسمت نقد و بانک هوفر دسترسی پیدا نمایید

در قسمت نقد و بانک کلیه امور مرتبط با وجوه و چک های دریافتی و پرداختی، ثبت تنخواه ها وهمچنین سوابق و گزارشات آنها را میتوان انجام و مشاهده نمود، که به ترتیب در آرشیو سمت راست تصویر زیر  به تصویر کشیده شده است میزکار قسمت نقد و بانک  گزارش کلی از قبیل نمودار وجوه نقد، لیست چک های پرداختی و دریافتی که سرسید آنها نزدیک می باشد نمایش داده میشود، آرشیو و امکانات قسمت نقد و یانک در سمت راست تصویر نمایش داده شده است که شامل امکاناتی از قبیل برگه دریافت، برگه پرداخت، برگه تنخواه، چک های دریافتی، چک های پرداختی و تنظیمات می باشد که هریک به تفصیل  در ادامه شرح داده میشود.

2.

Next دریافت، پرداخت و تنخواه
فهرست