آخرین مقالات

لیست قیمت

10 . تعاریف : (تعریف لیست قیمت )

برای جلو گیری از ثبت اشتباه قیمت فروش شما می توانید از تعریف لیست قیمت استفاده کنید

* برای تعریف لیست قیمت شما ابتدا عنوان لیست خود را انتخاب و فعال بودن این لیست و یا قفل بودن (غیر قابل تغییر بودن ) لیست را مشخص می کنید

*  با ورود به لیست مورد نظر برای کالا های مختلف از گزینه افزودن کالا در سمت چپ کادر کالای مورد نظر را انتخاب می نمایید و بعد از مشخص کردن قیمت و درصد تخفیف این کالا به لیست شما اضافه می گردد.

* در صورتی که در هدر فاکتور فروش گزینه لیست قیمت عنوان لیست قیمت مورد نظر را انتخاب نمایید قیمت های مشخص شده  برای فاکتور شما اعمال خواهد شد.

فهرست