آخرین مقالات

آیتم پیش فاکتور

نام موجودیت :آیتم پیش فاکتور
نام سیستمی : ProformaItem
مسیر api ها : https://accounting.hoofer.cloud/ProformaItem
کلید اصلی : ProformaItemId

ویژگیها (properties)

لیست فیلدهای موجودیت آیتم پیش فاکتور در زیر آمده است .

ویژگی عنوان نوع ثبت نوع موجودیت اصلی شرح
ProformaItemId شناسه سیستمی int کلید اصلی (داخلی)
ProformaId شناسه پیش فاکتور اجباری int پیش فاکتور
Proforma_Number شماره پیش فاکتور سیستمی int پیش فاکتور
WarehouseId شناسه انبار اجباری int انبار
Warehouse_Code شماره انبار فقط خواندنی int انبار
Warehouse_Title عنوان انبار فقط خواندنی string انبار
GoodsId شناسه کالا اجباری int کالا
Goods_FullCode کد کالا فقط خواندنی string کالا
Goods_Title عنوان کالا فقط خواندنی string کالا
HasVAT مشمول مالیات سیستمی boolean کالا مشمول مالیات است
BaseUnitId شناسه واحد اصلی سیستمی int واحد کالا
BaseUnit_Title عنوان واحد اصلی فقط خواندنی string واحد کالا
BaseAmount مقدار بر اساس واحد اصلی سیستمی decimal مثال : 1200 گرم معادل 1.2 کیلوگرم می باشد . در این مثال واحد اصلی کیلوگرم و واحد فرعی گرم است . مقدار بر اساس واحد اصلی 1.2 می باشد
UnitId شناسه واحد اجباری int واحد کالا
Unit_Title عنوان واحد فقط خواندنی string واحد کالا
Amount مقدار کالا اجباری int واحد کالا
DiscountPrice مبلغ تخفیف قلم اختیاری decimal از درصد و مبلغ فقط یکی باید پر شود
DiscountPrice درصد تخفیف قلم اختیاری decimal از درصد و مبلغ فقط یکی باید پر شود
PureDiscount درصد یا مبلغ تخفیف فقط خواندنی decimal جهت استفاده داخلی
Price مبلغ اجباری decimal مبلغ یک واحد از کالا
PriceList DiscountPrice تخفیف لیست قیمت فقط خواندنی decimal لیست قیمت
PriceLocked قفل قیمت فقط خواندنی boolean لیست قیمت
PriceLocked قفل قیمت فقط خواندنی boolean لیست قیمت
Description شرخ آیتم اختیاری string
CreatedDate تاریخ ایجاد سیستمی date
CreatedUserID شناسه کاربر ایجاد کننده اجباری int کاربران
ModifiedDate تاریخ ویرایش سیستمی date
ModifiedUserID شناسه کاربر ویرایش کننده اجباری int کاربران

متد ایجاد

مسیر : https://accounting.hoofer.cloud/ProformaItem/Create
متد ارسال : POST
نمونه پارامترهای ارسالی جهت ایجاد هدر یک فاکتور جدید در زیر آمده است .

پارامترهای ورودی متد ایجاد
ProformaItemId: -1 // برای ایجاد باید -1 باشد
ProformaId: 25 // شناسه هدر
WarehouseId: 5
GoodsId: 7
UnitId: 8
Amount: 2
Price: 100000000
DiscountPrice: 6000000
DiscountPercent: 3
Description: تخفیف بابت خوش حسابی
پارامترهای خروجی متد ایجاد

در صورتی که عملیات با موفقیت انجام شود MessageType برابر 3 ، در صورتی که با اخطار انجام شود عدد 2 و در صورتی که با خطا مواجه شده و انجام نشود برابر 1 خواهد بود .

{
 "Message": "متن خطا",
 "MessageType": 2,
 "ProformaItemId": 28,
 "ProformaId": 25,
 "Proforma_Number": 22,
 "Warehouse_Code": 1,
 "Warehouse_Title": "انبار مرکزی",
 "Goods_FullCode": "10031",
 "Goods_Title": " لباس شویی 1200 دور",
 "Goods_Lookup": "7;#10031 - لباس شویی 1200 دور;#8",
 "Unit_Title": "دستگاه",
 "BaseUnitId": 8,
 "BaseUnit_Title": "دستگاه",
 "BaseAmount": 2.000000000000,
 "PureDiscount": 3.00,
 "PriceLocked": false,
 "PriceListDiscountPrice": 0.0,
 "CreatedDate": "2019-09-01T12:58:02.907481",
 "CreatedUserID": 2,
 "ModifiedDate": "2019-09-01T12:58:02.9074918",
 "ModifiedUserID": 2,
 "Amount": 2.000000,
 "WarehouseId": 5,
 "GoodsId": 7,
 "UnitId": 8,
 "Price": 100000000.00000000,
 "DiscountPrice": 6000000.00000000,
 "DiscountPercent": 3.00,
 "HasVAT": true,
 "Description": null
}

متد ویرایش

مسیر : https://accounting.hoofer.cloud/ProformaItem/Update
متد ارسال : POST
نمونه پارامترهای ارسالی جهت ویرایش آیتم فاکتور جدید در زیر آمده است .
نکته : در صورتی که DiscountPercent خالی باشد تخفیف ریالی و در صورتی که پر باشد تخفیف درصدی در نظر گرفته می شود .

پارامترهای ورودی ویرایش
ProformaItemId: 28
ProformaId: 25
WarehouseId: 5
GoodsId: 7
UnitId: 8
Amount: 1
Price: 100000000
DiscountPrice: 3000000
DiscountPercent: 3
PureDiscount: 3
DiscountType: 
Description: 
پارامترهای خروجی ویرایش
مشابه متد ایجاد

متد حذف

مسیر : https://accounting.hoofer.cloud/ProformaItem/Delete/{ProformaItemId}
متد ارسال : POST

پارامترهای ورودی حذف
ProformaItemId
Ex : https://accounting.hoofer.cloud/ProformaItem/Delete/28
پارامترهای خروجی حذف
{
ProformaItemId: 28
Message: "آیتم با موفقیت حذف شد ."
MessageType: 3
}

متد گرفتن همه آیتم های یک پیش فاکتور

مسیر : https://accounting.hoofer.cloud/ProformaItem/GetSomeByMasterId
روش ارسال : POST
نکته : پارامتر MasterId بایستی با ProformaId پر شود

پارامترهای ورودی
MasterId: 25 // شناسه فاکتور
Skip: 0 // استفاده نشده
Take: 10000 // حداکثر تعداد آیتم برگشتی
OrderField: // استفاده نشده
Order: // استفاده نشده
View: 1 // استفاده نشده
Force: false // استفاده نشده
parameters:
پارامترهای خروجی
{
 {

 "itemCount": 1,

 "values": [

  {

   "Proforma_Number": 22,

   "Warehouse_Code": 5,

   "Warehouse_Title": "انبار مواد اولیه",

   "Goods_FullCode": "14012",

   "Goods_Title": "قفل",

   "Unit_Title": "عدد ",

   "BaseUnitId": 1,

   "BaseUnit_Title": "عدد ",

   "BaseAmount": 500.000000000000,

   "PureDiscount": 120.00000000,

   "PriceLocked": false,

   "PriceListDiscountPrice": 0.0,

   "CreatedDate": "2018-09-08T10:04:50.7163061",

   "CreatedUserID": 2,

   "ModifiedDate": "2019-09-01T11:58:03.9605961",

   "ModifiedUserID": 2,

   "ProformaItemId": 27,

   "ProformaId": 25,

   "Amount": 500.000000,

   "WarehouseId": 9,

   "GoodsId": 36,

   "UnitId": 1,

   "Price": 10000.00000000,

   "DiscountPrice": 120.00000000,

   "DiscountPercent": null,

   "HasVAT": true,

   "Description": null

  }

 ],

 "startDate": "2019-09-01T13:41:43.442497+04:30",

 "endDate": "2019-09-01T13:41:44.7235019+04:30",

 "extra": null

}

Next پیش فاکتور
فهرست