آخرین مقالات

حساب معین

نام موجودیت :حساب معین
نام سیستمی : Ledger
مسیر api ها : https://accounting.hoofer.cloud/Ledger
کلید اصلی : LedgerId

ویژگیها (properties)

لیست فیلدهای موجودیت حساب معین در زیر آمده است .

ویژگی عنوان نوع ثبت نوع موجودیت اصلی شرح
LedgerId شناسه حساب معین سیستمی int کلید اصلی
LedgerCode کد حساب معین اجباری int
Title عنوان اجباری string
UseCode کد کاربری اجباری int 1- “اموال”
2- “چک”
3- “درآمد”
4- “اشخاص”
5- “عمومی”
7- “هزینه”
Floatable شناور پذیر اجباری string برای حسابهای تفصیلی ذیل این حساب ، شناور اجباری می باشد
TotalId کد حساب کل اجباری int حساب کل
Total_TotalCode کد حساب کل فقط خواندنی int حساب کل
Total_Title عنوان حساب کل فقط خواندنی int حساب کل
Total_GroupCode گروه حساب کل فقط خواندنی int حساب کل
AdminMessage ارسال پیام به مدیر اجباری boolean
MinAccountBalance ارسال پیام زمانی که مانده کمتر از اختیاری decimal اطلاع رسانی از طریق پیام و پیامک
MaxAccountBalance ارسال پیام زمانی که بیشتر از اختیاری decimal اطلاع رسانی از طریق پیام و پیامک
CreatedDate تاریخ ایجاد سیستمی date
CreatedUserID شناسه کاربر ایجاد کننده اجباری int کاربران
ModifiedDate تاریخ ویرایش سیستمی date
ModifiedUserID شناسه کاربر ویرایش کننده اجباری int کاربران

متد ایجاد

مسیر : https://accounting.hoofer.cloud/Ledger/Create
متد ارسال : POST
نمونه پارامترهای ارسالی جهت ایجاد حساب معین در زیر آمده است .

پارامترهای ورودی ایجاد
// پارامترهای ورودی به صورت Form Data ارسال می شود
TotalId: 1
LedgerCode: 05
Title: صندوق ها
UseCode: 6
Floatable: true
RemoveFloatAccounts: false
AdminMessage: true
MinAccountBalance: 10000000
MaxAccountBalance: 10000000
پارامترهای خروجی ایجاد

در صورتی که عملیات با موفقیت انجام شود MessageType برابر 3 ، در صورتی که با اخطار انجام شود عدد 2 و در صورتی که با خطا مواجه شده و انجام نشود برابر 1 خواهد بود .

{
// پارامترهای خروجی به صورت جیسون دریافت می شود
 "Message": "آیتم با موفقیت اضافه شد .",
 "MessageType": 3,

 "LedgerId": 1,
 "LedgerCode": 1,
 "Title": "صندوق ها",
 "Floatable": false,

 "TotalId": 1,
 "Total_Title": "موجودی نقد",
 "Total_TotalCode": 10,
 "Total_GroupCode": 3,

 "UseCode": 6,
 "UseCodeName": "نقد و بانک",

 "AdminMessage": true,
 "MinAccountBalance": 100000000,
 "MaxAccountBalance": null,

 "CreatedDate": "2019-03-18T15:25:16.4175487",
 "CreatedUserID": 2,
 "ModifiedDate": "2019-03-18T15:25:16.4175487",
 "ModifiedUserID": 2
}

متد ویرایش

مسیر : https://accounting.hoofer.cloud/Ledger/Update
متد ارسال : POST
نمونه پارامترهای ارسالی جهت ویرایش در زیر آمده است .

پارامترهای ورودی ویرایش
// پارامترهای ورودی به صورت Form Data ارسال می شود
LedgerId: 105
LedgerCode: 05
Title: صندوق ها 2
TotalId: 1
UseCode: 6
Floatable: true
RemoveFloatAccounts: false
AdminMessage: true
MinAccountBalance: 10000000
MaxAccountBalance: 10000000
پارامترهای خروجی ویرایش
مشابه متد ایجاد

متد حذف

مسیر : https://accounting.hoofer.cloud/Ledger/Delete/{LedgerId}
متد ارسال : POST

پارامترهای ورودی حذف
ledgerId Ex : https://accounting.hoofer.cloud/Ledger/Delete/28 
پارامترهای خروجی حذف
// پارامترهای خروجی به صورت جیسون دریافت می شود 
{
 "LedgerId": 28,
 "Message": "آیتم با موفقیت حذف شد .",
 "MessageType": 3
} 

متد گرفتن یک آیتم (Get)

مسیر : https://accounting.hoofer.cloud/Ledger/Get/{LedgerId}
متد ارسال : GET
این متد کلید یک موجودیت را دریافت کرده و مقادیر مربوط با آن را برمی گرداند .

پارامترهای ورودی Get
LedgerId Ex : https://accounting.hoofer.cloud/Ledger/Get/24 
پارامترهای خروجی Get
مشابه متد ایجاد

متد گرفتن همه زیرمعین های یک حساب کل (GetSomeByMasterId)

مسیر : https://accounting.hoofer.cloud/Ledger/ GetSomeByMasterId
روش ارسال : POST

پارامترهای ورودی GetSomeByMasterId
  // پارامترهای ورودی به صورت Form Data ارسال می شود
  MasterId: 2 // کد حساب کل
  Skip: 0 // استفاده نشده 
  Take: 10000 // حداکثر تعداد آیتم برگشتی 
  OrderField: // استفاده نشده 
  Order: // استفاده نشده 
  View: // استفاده نشده 
  Force: false // سیستمی 
پارامترهای خروجی GetSomeByMasterId
{
 "itemCount": 4,
 "values": [
  {
   "LedgerId": 1,
   "LedgerCode": 1,
   "Title": "صندوق ها",
   "Floatable": false,

   "TotalId": 1,
   "Total_Title": "موجودی نقد",
   "Total_TotalCode": 10,
   "Total_GroupCode": 3,
   "UseCodeName": "نقد و بانک",
 
   "AdminMessage": true,
   "MinAccountBalance": 100000000,
   "MaxAccountBalance": null,
   "UseCode": 6,

   "CreatedDate": "2019-03-18T15:25:16.4175487",
   "CreatedUserID": 2,
   "ModifiedDate": "2019-03-18T15:25:16.4175487",
   "ModifiedUserID": 2
  }
  , ...

 ],
 "startTime": "2019-09-05T12:41:57.7065497+04:30",
 "endTime": "2019-09-05T12:41:58.7065591+04:30",
 "extra": ""
}

Previous حساب کل
Next حساب تفصیلی
فهرست