نوشته های اخیر

حساب معین

نام موجودیت :حساب معین
نام سیستمی : Ledger
مسیر api ها : https://accounting.hoofer.cloud/Ledger
کلید اصلی : LedgerId

ویژگیها (properties)

لیست فیلدهای موجودیت حساب معین در زیر آمده است .

ویژگیعنواننوع ثبتنوعموجودیت اصلیشرح
LedgerIdشناسه حساب معینسیستمیintکلید اصلی
LedgerCodeکد حساب معیناجباریint
Titleعنواناجباریstring
UseCodeکد کاربریاجباریint ۱- “اموال”
۲- “چک”
۳- “درآمد”
۴- “اشخاص”
۵- “عمومی”
۷- “هزینه”
Floatableشناور پذیراجباریstringبرای حسابهای تفصیلی ذیل این حساب ، شناور اجباری می باشد
TotalIdکد حساب کلاجباریintحساب کل
Total_TotalCodeکد حساب کلفقط خواندنیintحساب کل
Total_Titleعنوان حساب کلفقط خواندنیintحساب کل
Total_GroupCodeگروه حساب کلفقط خواندنیintحساب کل
AdminMessageارسال پیام به مدیراجباریboolean
MinAccountBalanceارسال پیام زمانی که مانده کمتر ازاختیاریdecimalاطلاع رسانی از طریق پیام و پیامک
MaxAccountBalanceارسال پیام زمانی که بیشتر ازاختیاریdecimalاطلاع رسانی از طریق پیام و پیامک
CreatedDateتاریخ ایجادسیستمیdate
CreatedUserIDشناسه کاربر ایجاد کنندهاجباریintکاربران
ModifiedDateتاریخ ویرایشسیستمیdate
ModifiedUserIDشناسه کاربر ویرایش کنندهاجباریintکاربران

متد ایجاد

مسیر : https://accounting.hoofer.cloud/Ledger/Create
متد ارسال : POST
نمونه پارامترهای ارسالی جهت ایجاد حساب معین در زیر آمده است .

پارامترهای ورودی ایجاد
// پارامترهای ورودی به صورت Form Data ارسال می شود
TotalId: 1
LedgerCode: 05
Title: صندوق ها
UseCode: 6
Floatable: true
RemoveFloatAccounts: false
AdminMessage: true
MinAccountBalance: 10000000
MaxAccountBalance: 10000000
پارامترهای خروجی ایجاد

در صورتی که عملیات با موفقیت انجام شود MessageType برابر ۳ ، در صورتی که با اخطار انجام شود عدد ۲ و در صورتی که با خطا مواجه شده و انجام نشود برابر ۱ خواهد بود .

{
// پارامترهای خروجی به صورت جیسون دریافت می شود
 "Message": "آیتم با موفقیت اضافه شد .",
 "MessageType": 3,

 "LedgerId": 1,
 "LedgerCode": 1,
 "Title": "صندوق ها",
 "Floatable": false,

 "TotalId": 1,
 "Total_Title": "موجودی نقد",
 "Total_TotalCode": 10,
 "Total_GroupCode": 3,

 "UseCode": 6,
 "UseCodeName": "نقد و بانک",

 "AdminMessage": true,
 "MinAccountBalance": 100000000,
 "MaxAccountBalance": null,

 "CreatedDate": "2019-03-18T15:25:16.4175487",
 "CreatedUserID": 2,
 "ModifiedDate": "2019-03-18T15:25:16.4175487",
 "ModifiedUserID": 2
}

متد ویرایش

مسیر : https://accounting.hoofer.cloud/Ledger/Update
متد ارسال : POST
نمونه پارامترهای ارسالی جهت ویرایش در زیر آمده است .

پارامترهای ورودی ویرایش
// پارامترهای ورودی به صورت Form Data ارسال می شود
LedgerId: 105
LedgerCode: 05
Title: صندوق ها ۲
TotalId: 1
UseCode: 6
Floatable: true
RemoveFloatAccounts: false
AdminMessage: true
MinAccountBalance: 10000000
MaxAccountBalance: 10000000
پارامترهای خروجی ویرایش
مشابه متد ایجاد

متد حذف

مسیر : https://accounting.hoofer.cloud/Ledger/Delete/{LedgerId}
متد ارسال : POST

پارامترهای ورودی حذف
ledgerId Ex : https://accounting.hoofer.cloud/Ledger/Delete/28 
پارامترهای خروجی حذف
// پارامترهای خروجی به صورت جیسون دریافت می شود 
{
 "LedgerId": 28,
 "Message": "آیتم با موفقیت حذف شد .",
 "MessageType": 3
} 

متد گرفتن یک آیتم (Get)

مسیر : https://accounting.hoofer.cloud/Ledger/Get/{LedgerId}
متد ارسال : GET
این متد کلید یک موجودیت را دریافت کرده و مقادیر مربوط با آن را برمی گرداند .

پارامترهای ورودی Get
LedgerId Ex : https://accounting.hoofer.cloud/Ledger/Get/24 
پارامترهای خروجی Get
مشابه متد ایجاد

متد گرفتن همه زیرمعین های یک حساب کل (GetSomeByMasterId)

مسیر : https://accounting.hoofer.cloud/Ledger/ GetSomeByMasterId
روش ارسال : POST

پارامترهای ورودی GetSomeByMasterId
  // پارامترهای ورودی به صورت Form Data ارسال می شود
  MasterId: 2 // کد حساب کل
  Skip: 0 // استفاده نشده 
  Take: 10000 // حداکثر تعداد آیتم برگشتی 
  OrderField: // استفاده نشده 
  Order: // استفاده نشده 
  View: // استفاده نشده 
  Force: false // سیستمی 
پارامترهای خروجی GetSomeByMasterId
{
 "itemCount": 4,
 "values": [
  {
   "LedgerId": 1,
   "LedgerCode": 1,
   "Title": "صندوق ها",
   "Floatable": false,

   "TotalId": 1,
   "Total_Title": "موجودی نقد",
   "Total_TotalCode": 10,
   "Total_GroupCode": 3,
   "UseCodeName": "نقد و بانک",
 
   "AdminMessage": true,
   "MinAccountBalance": 100000000,
   "MaxAccountBalance": null,
   "UseCode": 6,

   "CreatedDate": "2019-03-18T15:25:16.4175487",
   "CreatedUserID": 2,
   "ModifiedDate": "2019-03-18T15:25:16.4175487",
   "ModifiedUserID": 2
  }
  , ...

 ],
 "startTime": "2019-09-05T12:41:57.7065497+04:30",
 "endTime": "2019-09-05T12:41:58.7065591+04:30",
 "extra": ""
}

فهرست