آخرین مقالات

میز کار

  1. میز کار :

میز کار حاوی یک سری اطلاعات از قبیل نمودار میزان موجودی به تفکیک هر ماه و نمودار موجودی ها به تفکیک گروه ها کالایی و گزارش موجودی های منفی و موجودی ها که به سطح نقطه سفارش رسیده اند

Next تعاریف
فهرست