آخرین مقالات

تنظیمات

4. تنظیمات:با توجه به اینکه در هوفر پس از ایجاد سال مالی جدید نیازی به انتقال چک های سال مالی قبل نمیباشد (یکپارچه دیده میشود ) لذا تنها یک بار نیاز هست در زمان شروع به کار با هوفر چک های موجود در کسب کار شما در هوفر وارد شود .پس در هنگام ورود اولیه اطلاعات به نرم افزار هوفر جهت ثبت چک های اول دوره دریافتی و پرداختی بایستی ثبت چک ها را از این قسمت انجام دهیم .

نکته : در صورتی که نیاز دارید گزارش چک ها را  در انتهای سال قبل و یا در هر تاریخی از گذشته مشاهده نمایید کافیست در لیست چک ها دکمه جستجو را زده و فیلد تاریخ را پر کنید ،در نتیجه حستجو انجام شده شما وضعیت همه چک ها تا آن تاریخ را میتوانید مشاهده نمایید .

1-4. چک های دریافتی اول دوره:به منظور ثبت چک های اول دوره دریافتی کافیست مسیر زیر را طی نماییم .

*تنظیمات- چک های اول دوره دریافتی- تکمیل کادر جدید ( درج اطلاعاتی همچون شماره چک، تاریخ دریافت، تاریخ سرسید، پرداخت کننده (اینکه توسط چه شخصی پرداخت شده است)، وضعیت چک، حساب دریافت کننده (اینکه جزو چه اسناد قرار میگیرد اسناد نزد صندوق یا بانک) مبلغ و نام بانک)

1-4 . چک های پرداختی اول دوره:به منظور ثبت چک های اول دوره پرداختی کافیست مسیر زیر را طی نماییم.

*تنظیمات- چک های اول دوره پرداختی- تکمیل کادر جدید ( درج اطلاعاتی همچون شماره چک، تاریخ پرداخت، تاریخ سرسید، پرداخت کننده (اینکه جزو چه اسنادی قرار میگیرد اسنادپرداختی از صندوق یا بانک)، دریافت کننده (اینکه به چه شخصی پرداخت شده است) مبلغ و نام بانک)

نکته مهم : پس از ثبت برگه های دریافت، پرداخت، تنخواه و تغییر وضعیت که در اسناد دریافتی و پرداختی ثبت شده است  بایستی آیکن صدور سند را انتخاب نماییم.

Previous مرور انبار
فهرست