آخرین مقالات

زیرگروه کالا

نام موجودیت :زیرگروه کالا
نام سیستمی : GoodsSubGroup
مسیر api ها : https://accounting.hoofer.cloud/GoodsSubGroup[
کلید اصلی : GoodsSubGroupId

ویژگیها (properties)

لیست فیلدهای موجودیت زیر گروه کالا در زیر آمده است .

ویژگی عنوان نوع ثبت نوع موجودیت اصلی شرح
GoodsSubGroupId شناسه زیرگروه کالا سیستمی int کلید اصلی
Code کد زیرگروه کالا اجباری int
Title عنوان اجباری string
GoodsGroupId کد گروه کالا اجباری int گروه کالا
GoodsGroup_Code کد گروه کالا فقط خواندنی int گروه کالا
GoodsGroup_Title عنوان گروه کالا فقط خواندنی int گروه کالا
CreatedDate تاریخ ایجاد سیستمی date
CreatedUserID شناسه کاربر ایجاد کننده اجباری int کاربران
ModifiedDate تاریخ ویرایش سیستمی date
ModifiedUserID شناسه کاربر ویرایش کننده اجباری int کاربران

متد ایجاد

مسیر : https://accounting.hoofer.cloud/ِGoodsGroup/Create
متد ارسال : POST
نمونه پارامترهای ارسالی جهت ایجاد گروه کالا در زیر آمده است .

پارامترهای ورودی ایجاد
// پارامترهای ورودی به صورت Form Data ارسال می شود
Code: 01
Title: صوتی و تصویری
GoodsSubGroupId: 6
پارامترهای خروجی ایجاد

در صورتی که عملیات با موفقیت انجام شود MessageType برابر 3 ، در صورتی که با اخطار انجام شود عدد 2 و در صورتی که با خطا مواجه شده و انجام نشود برابر 1 خواهد بود .

{
// پارامترهای خروجی به صورت جیسون دریافت می شود
 "Message": "آیتم با موفقیت به روز شد .",
 "MessageType": 3,

 "GoodsSubGroupId": 6,
 "Code": 1,
 "Title": "صوتی و تصویری",

 "GoodsGroupId": 2,
 "GoodsGroup_Code": 11,
 "GoodsGroup_Title": "اسنوا",

 "CreatedDate": null,
 "CreatedUserID": null,
 "ModifiedDate": "2019-09-04T11:37:21.9944858+04:30"
 "ModifiedUserID": 2
}

متد ویرایش

مسیر : https://accounting.hoofer.cloud/GoodsSubGroup/Update
متد ارسال : POST
نمونه پارامترهای ارسالی جهت ویرایش در زیر آمده است .

پارامترهای ورودی ویرایش
// پارامترهای ورودی به صورت Form Data ارسال می شود
  GoodsSubGroupId: 6
  Code: 01
  Title: صوتی و تصویری
  GoodsGroupId: 2
پارامترهای خروجی ویرایش
مشابه متد ایجاد

متد حذف

مسیر : https://accounting.hoofer.cloud/ِGoodsSubGroup/Delete/{GoodsSubGroupId}
متد ارسال : POST

پارامترهای ورودی حذف
DetailId Ex : https://accounting.hoofer.cloud/GoodsSubGroup/Delete/28 
پارامترهای خروجی حذف
// پارامترهای خروجی به صورت جیسون دریافت می شود 
{
 "GoodsSubGroupId": 28,
 "Message": "آیتم با موفقیت حذف شد .",
 "MessageType": 3
} 

متد گرفتن یک آیتم (Get)

مسیر : https://accounting.hoofer.cloud/GoodsSubGroup/Get/{GoodsSubGroupId}
متد ارسال : GET
این متد کلید یک موجودیت را دریافت کرده و مقادیر مربوط با آن را برمی گرداند .

پارامترهای ورودی Get
GoodsId Ex : https://accounting.hoofer.cloud/GoodsSubGroup/Get/24 
پارامترهای خروجی Get
مشابه متد ایجاد

متد گرفتن همه زیرگروههای یک گروه (GetSomeByMasterId)

مسیر : https://accounting.hoofer.cloud/GoodsSubGroup/ GetSomeByMasterId
روش ارسال : POST

پارامترهای ورودی GetSomeByMasterId
// پارامترهای ورودی به صورت Form Data ارسال می شود
MasterId: 2 // کد گروه
Skip: 0 // استفاده نشده
Take: 10000 // حداکثر تعداد آیتم برگشتی
OrderField: // استفاده نشده
Order: // استفاده نشده
View: // استفاده نشده
Force: false // سیستمی
پارامترهای خروجی GetSomeByMasterId
{
 "itemCount": 6,
 "values": [
  {
   "GoodsSubGroupId": 6,

   "GoodsGroupId": 2,
   "GoodsGroup_Title": "اسنوا",
   "GoodsGroup_Code": 11,

   "Code": 1,
   "Title": "صوتی و تصویری"

   "CreatedDate": "2017-10-09T13:36:51.2845378",
   "CreatedUserID": 2,
   "ModifiedDate": "2019-09-04T11:37:21.9944858",
   "ModifiedUserID": 2,
  },
  ...
 ],
 "startTime": "2019-09-04T11:47:53.2011152+04:30",
 "endTime": "2019-09-04T11:47:54.2011238+04:30",
 "extra": ""
}

Previous گروه کالا
Next واحد کالا
فهرست