آخرین مقالات

کالا

نام موجودیت :کالا
نام سیستمی : Goods
مسیر api ها : https://accounting.hoofer.cloud/Goods
کلید اصلی : GoodsId

ویژگیها (properties)

لیست فیلدهای موجودیت کالا در زیر آمده است .

ویژگی عنوان نوع ثبت نوع موجودیت اصلی شرح
GoodsId کد کالا سیستمی int کلید اصلی
Code کد کالا اجباری int برای ایجاد کد کالا باید کد گروه و زیر گروه را قبل از این کد بیاوریم
GoodsGroup_GoodsGroupId شناسه گروه کالا فقط خواندنی int گروه کالا
GoodsGroup_Title عنوان گروه کالا فقط خواندنی string گروه کالا
GoodsGroup_Code کد گروه کالا فقط خواندنی int گروه کالا
GoodsSubGroupId شناسه زیرگروه کالا اجباری int زیرگروه کالا
GoodsSubGroup_Title عنوان زیرگروه کالا فقط خواندنی string زیرگروه کالا
GoodsSubGroup_Code کد زیرگروه کالا فقط خواندنی int زیرگروه کالا
UnitId شناسه واحد اجباری int واحد
Unit_Title عنوان واحد فقط خواندنی string واحد
GoodsType نوع کالا اجباری int 1- کالا
2- خدمات
3- محصول
محصول نوعی از کالا است که می توان برای آن اجزا تعریف کرد
CostOrIncome هزینه یا درآمد اجباری int 1- هزینه
2- درآمد
TechnicalCode کد فنی اختیاری int
Barcode بارکد اختیاری string
ExternalCode کد خارجی اختیاری string کد مشترک با سی آر ام و ووکامرس
HasVAT مشمول مالیات اجباری boolean
OrderPoint نقطه سفارش کالا اختیاری decimal
Locked مسدود است اختیاری boolean
GoodsAmount موجودی کالا فقط خواندنی decimal
LastBuyPrice آخرین قیمت خرید فقط خواندنی decimal
LastSalePrice آخرین قیمت فروش فقط خواندنی decimal
CreatedDate تاریخ ایجاد سیستمی date
CreatedUserID شناسه کاربر ایجاد کننده اجباری int کاربران
ModifiedDate تاریخ ویرایش سیستمی date
ModifiedUserID شناسه کاربر ویرایش کننده اجباری int کاربران

متد ایجاد

مسیر : https://accounting.hoofer.cloud/ِGoods/Create
متد ارسال : POST
نمونه پارامترهای ارسالی جهت ایجاد کالا در زیر آمده است .

پارامترهای ورودی ایجاد
// پارامترهای ورودی به صورت Form Data ارسال می شود
Code: 3
Title: مانیتور 21 اینچ
GoodsSubGroupId: 1
UnitId: 1 
OrderPoint: 10
Barcode: 
ExternalCode: 
TechnicalCode: 
GoodsType: 1
CostOrIncome: 2
Locked: false
HasVAT: true
پارامترهای خروجی ایجاد

در صورتی که عملیات با موفقیت انجام شود MessageType برابر 3 ، در صورتی که با اخطار انجام شود عدد 2 و در صورتی که با خطا مواجه شده و انجام نشود برابر 1 خواهد بود .

// پارامترهای خروجی به صورت جیسون دریافت می شود
{
 "Message": "آیتم با موفقیت اضافه شد .",
 "MessageType": 3,
 "GoodsId": 48,
 "Code": 3,
 "Title": "مانیتور 21 اینچ",
 "UnitId": 1,
 "GoodsType": 1,
 "CostOrIncome": 2,
 "GoodsGroup_GoodsGroupId": 1,
 "GoodsGroup_Title": "ال جی ",
 "GoodsGroup_Code": 10,
 "GoodsSubGroupId": 1,
 "GoodsSubGroup_Title": "صوتی و تصویری",
 "GoodsSubGroup_Code": 1,
 "Unit_Title": "عدد ",
 "TechnicalCode": null,
 "Barcode": null,
 "ExternalCode": null,
 "HasVAT": true,
 "Locked": false,
 "OrderPoint": 10.0,
 "GoodsAmount": null,
 "LastBuyPrice": 0.0,
 "LastSalePrice": 0.0,
 "CreatedDate": "2019-09-03T14:13:45.5721375+04:30",
 "CreatedUserID": 2,
 "ModifiedDate": "2019-09-03T14:13:45.5721464+04:30",
 "ModifiedUserID": 2
}

متد ویرایش

مسیر : https://accounting.hoofer.cloud/Goods/Update
متد ارسال : POST
نمونه پارامترهای ارسالی جهت ویرایش کالا در زیر آمده است .
در متد ویرایش فقط GoodsId اجباری می باشد .

پارامترهای ورودی ویرایش
// پارامترهای ورودی به صورت Form Data ارسال می شود
GoodsId: 48
Code: 3
Title: مانیتور 21 اینچ
UnitId: 1
OrderPoint: 10
Barcode: 
ExternalCode: 
TechnicalCode: 
CostOrIncome: 2
Locked: false
HasVAT: true
پارامترهای خروجی ویرایش
مشابه متد ایجاد

متد حذف

مسیر : https://accounting.hoofer.cloud/ِGoods/Delete/{GoodsId}
متد ارسال : POST

پارامترهای ورودی حذف
DetailId Ex : https://accounting.hoofer.cloud/GoodsId/Delete/28 
پارامترهای خروجی حذف
// پارامترهای خروجی به صورت جیسون دریافت می شود
{
GoodsId: 28
Message: "آیتم با موفقیت حذف شد ."
MessageType: 3
}

متد گرفتن یک آیتم (Get)

مسیر : https://accounting.hoofer.cloudGoods/Get/{GoodsId}
متد ارسال : GET
این متد کلید یک موجودیت را دریافت کرده و مقادیر مربوط با آن را برمی گرداند .

پارامترهای ورودی Get
GoodsId
Ex : https://accounting.hoofer.cloud/Goods/Get/24
پارامترهای خروجی Get
مشابه متد ایجاد

متد گرفتن همه آیتم ها (GetSome)

مسیر : https://accounting.hoofer.cloud/Goods/GetSome
روش ارسال : POST

پارامترهای ورودی GetSome
// پارامترهای ورودی به صورت Form Data ارسال می شود
MasterId: 0 // استفاده نشده
Skip: 0 // استفاده نشده
Take: 200 // حداکثر تعداد آیتم برگشتی
OrderField: Title // مرتب سازی بر اساس
Order: asc // صعودی یا نزولی
View: // استفاده نشده
Force: false // سیستمی
پارامترهای خروجی GetSome
// پارامترهای خروجی به صورت جیسون دریافت می شود
{
 "itemCount": 1,
 "values": [
  {
   "CostOrIncomeStr": "درآمد",
   "GoodsTypeStr": "کالا",
   "LockedStr": "خیر",
   "HasVatStr": "بله",
   "Message": null,
   "MessageType": 0,
   "GoodsGroup_GoodsGroupId": 1,
   "GoodsGroup_Title": "ال جی ",
   "GoodsGroup_Code": 10,
   "GoodsSubGroup_Title": "ساید و یخچال",
   "GoodsSubGroup_Code": 2,
   "Unit_Title": "دستگاه",
   "Unit_Lookup": "8;#دستگاه",
   "GoodsAmount": null,
   "LastBuyPrice": 0.0,
   "LastSalePrice": 0.0,
   "CreatedDate": null,
   "CreatedUserID": null,
   "ModifiedDate": null,
   "ModifiedUserID": null,
   "GoodsId": 3,
   "GoodsGroup": null,
   "GoodsSubGroupId": 2,
   "GoodsSubGroup": null,
   "Code": 1,
   "Title": " ساید 34 فوت",
   "UnitId": 8,
   "Unit": null,
   "GoodsType": 1,
   "CostOrIncome": 2,
   "TechnicalCode": "10021001",
   "Barcode": null,
   "ExternalCode": null,
   "HasVAT": true,
   "Locked": false,
   "OrderPoint": 10.000
  }
 ],
 "startTime": "2019-09-03T14:36:22.1797286+04:30", // زمان دریافت درخواست توسط سرور
 "endTime": "2019-09-03T14:37:22.1797314+04:30", // زمان پاسخ به درخواست
 "extra": null
}

متد جستجو (GetSomeByMasterIdAndParams)

مسیر : https://accounting.hoofer.cloud/Goods/GetSomeByMasterIdAndParams
روش ارسال : POST
از این متد برای جستجوی تفصیلی استفاده می شود .

پارامترهای ورودی GetSomeByMasterIdAndParams
// پارامترهای ورودی به صورت Form Data ارسال می شود
MasterId: 0
Skip: 0
Take: 200
OrderField: Title
Order: asc
View: 
Force: false
parameters: {
 "params": null,
 "filter": {
  "FromCode": "10021", // کد کالا از
  "ToCode": "10021", // کد کالا تا
  "Title": "ساید", // عنوان کالا شامل
  "GoodsGroup_Title": "ال", // عنوان گروه کالا شامل
  "GoodsSubGroup_Title": "یخچال" // عنوان زیرگروه کالا شامل
 }
}
پارامترهای خروجی GetSomeByMasterIdAndParams
مشابه GetSome 

Previous واحد کالا
فهرست