آخرین مقالات

نحوه کار با Api های هوفر

با توجه به اینکه زیرساخت هوفر Angular + DotNet Core می باشد همه عملیاتی که در هوفر توسط کاربر قابل انجام است به وسیله Api قابل انجام می باشد .
برای اینکه از Api های هوفر استفاده کنید به دو چیز نیاز دارید .

  • یک Api key که به کمک آن بتوانید توکن مادام العمر دریافت کنید
  • کد کاربری و رمز عبور – مثلا کد کاربری و رمز عبور دمو – که به کمک آن بتوانید به بخشهای مختلف سیستم بروید قالب درخواستهایی که به سرور ارسال می شود و پاسخ آن را مشاهده کنید

در قسمت زیر یک نمونه کد برای دریافت توکن مادام العمر آمده است که به زبان javascript نوشته شده است .


var access_token = null
var xhr = new XMLHttpRequest();
xhr.open('POST', 'https://app.hoofersrv1.ir/api/authenticate');
xhr.setRequestHeader('Content-Type', 'application/x-www-form-urlencoded');
xhr.setRequestHeader('Accept', 'application/json');
xhr.onload = function() {
if (xhr.status === 200) {
var result = JSON.parse(xhr.responseText);
console.log(result);
access_token = result.access_token;
}
else if (xhr.status !== 200) {
alert('Request failed. Returned status of ' + xhr.status);
}
};
xhr.send("appKey="+encodeURI("your api key")+"&username="+encodeURI("your user")+"&password="+encodeURI("your password"));

برای دریافت api key با هوفر تماس بگیرید
اگر مشتری ما نیستید در سایت هوفر درخواست دمو بدهید و به جای your user و your password از نام کاربری و رمز عبور دمو استفاده کنید .
بعد از دریافت توکن مشابه مثال زیر توکن را در هدر درخواستهای ارسالی خود قرار دهید .


// مثال دریافت لیست حسابهای کل
var xhr2 = new XMLHttpRequest();
xhr2.open('POST', 'https://app.hoofersrv1.ir/Total/GetSome');
xhr2.setRequestHeader('Content-Type', 'application/x-www-form-urlencoded');
xhr2.setRequestHeader('Authorization', 'bearer ' + access_token);
xhr2.onload = function() {
if (xhr.status === 200) {
var result = JSON.parse(xhr2.responseText);
console.log(result)
}
else if (xhr2.status !== 200) {
alert('Request failed. Returned status of ' + xhr2.status);
}
};
xhr2.send("MasterId=0&Skip=0&Take=100");
Next وب سرویس هوفر
فهرست