آخرین مقالات

گروه شناور

نام موجودیت :گروه شناور
نام سیستمی : FloatGroup
مسیر api ها : https://accounting.hoofer.cloud/FloatGroup
کلید اصلی : FloatGroupId

ویژگیها (properties)

لیست فیلدهای موجودیت گروه شناور در زیر آمده است .

ویژگی عنوان نوع ثبت نوع موجودیت اصلی شرح
FloatGroupId شناسه گروه شناور سیستمی int کلید اصلی
FloatGroupCode کد گروه شناور اجباری int
Title عنوان اجباری string
CreatedDate تاریخ ایجاد سیستمی date
CreatedUserID شناسه کاربر ایجاد کننده اجباری int کاربران
ModifiedDate تاریخ ویرایش سیستمی date
ModifiedUserID شناسه کاربر ویرایش کننده اجباری int کاربران

متد ایجاد

مسیر : https://accounting.hoofer.cloud/FloatGroup/Create
متد ارسال : POST
نمونه پارامترهای ارسالی جهت ایجاد گروه کالا در زیر آمده است .

پارامترهای ورودی ایجاد
FloatGroupCode: 10
Title: پروژه ها
پارامترهای خروجی ایجاد

در صورتی که عملیات با موفقیت انجام شود MessageType برابر 3 ، در صورتی که با اخطار انجام شود عدد 2 و در صورتی که با خطا مواجه شده و انجام نشود برابر 1 خواهد بود .

{
 "Message": "آیتم با موفقیت اضافه شد .",
 "MessageType": 3,


 "FloatGroupId": 20,
 "FloatGroupCode": 10,
 "Title": "پروژه ها",

 "CreatedDate": "2019-09-05T08:49:33.020709+04:30",
 "CreatedUserID": 2,
 "ModifiedDate": "2019-09-05T08:49:33.0207186+04:30",
 "ModifiedUserID": 2
}

متد ویرایش

مسیر : https://accounting.hoofer.cloud/FloatGroup/Update
متد ارسال : POST
نمونه پارامترهای ارسالی جهت ویرایش در زیر آمده است .

پارامترهای ورودی ویرایش
// پارامترهای ورودی به صورت Form Data ارسال می شود
  FloatGroupId: 1
  FloatGroupCode: 10
  Title: پروژه ها
پارامترهای خروجی ویرایش
مشابه متد ایجاد

متد حذف

مسیر : https://accounting.hoofer.cloud/ِFloatGroup/Delete/{FloatGroupId}
متد ارسال : POST

پارامترهای ورودی حذف
DetailId Ex : https://accounting.hoofer.cloud/FloatGroup/Delete/28 
پارامترهای خروجی حذف
// پارامترهای خروجی به صورت جیسون دریافت می شود 
{
 "FloatGroupId": 28,
 "Message": "آیتم با موفقیت حذف شد .",
 "MessageType": 3
}

متد گرفتن یک آیتم (Get)

مسیر : https://accounting.hoofer.cloud/FloatGroup/Get/{FloatGroupId}
متد ارسال : GET
این متد کلید یک موجودیت را دریافت کرده و مقادیر مربوط با آن را برمی گرداند .

پارامترهای ورودی Get
GoodsId Ex : https://accounting.hoofer.cloud/FloatGroup/Get/24 
پارامترهای خروجی Get
مشابه متد ایجاد

متد گرفتن همه آیتم ها (GetSome)

مسیر : https://accounting.hoofer.cloud/FloatGroup/GetSome
روش ارسال : POST

پارامترهای ورودی GetSome
// پارامترهای ورودی به صورت Form Data ارسال می شود
MasterId: 0 // استفاده نشده
Skip: 0 // استفاده نشده
Take: 10000 // حداکثر تعداد آیتم برگشتی
OrderField: // استفاده نشده
Order: // استفاده نشده
View: // استفاده نشده
Force: false // سیستمی
پارامترهای خروجی GetSome
// پارامترهای خروجی به صورت جیسون دریافت می شود 
{
 "itemCount": 34,
 "values": [
  {
   "FloatGroupId": 1,
   "FloatGroupCode": 10,
   "Title": "پروژه ها",

   "CreatedDate": null,
   "CreatedUserID": null,
   "ModifiedDate": "2019-09-05T09:00:26.4690447",
   "ModifiedUserID": 2
  }
  ,...
 ],
 "startTime": "2019-09-05T09:09:14.902629+04:30",
 "endTime": "2019-09-05T09:09:15.9026374+04:30",
 "extra": ""
}

Previous برگه اعلامیه
Next حساب شناور
فهرست