آخرین مقالات

حساب شناور

نام موجودیت :حساب شناور
نام سیستمی : FloatAccount
مسیر api ها : https://accounting.hoofer.cloud/FloatAccount
کلید اصلی : FloatAccountId

ویژگیها (properties)

لیست فیلدهای موجودیت حساب شناور در زیر آمده است .

ویژگی عنوان نوع ثبت نوع موجودیت اصلی شرح
FloatAccountId شناسه حساب شناور سیستمی int   کلید اصلی
FloatAccountCode کد حساب شناور اجباری int      
Title عنوان اجباری string    
FloatGroupId شناسه گروه شناور اجباری int    
FloatGroup_Title عنوان گروه شناور فقط خواندنی string گروه شناور  
FloatGroup_FloatGroupCode کد گروه شناور فقط خواندنی int گروه شناور  
IsActive فعال است؟ اجباری Bool   فعال یا غیر فعال بودن این حساب
CreatedDate تاریخ ایجاد سیستمی date    
CreatedUserID شناسه کاربر ایجاد کننده اجباری int کاربران  
ModifiedDate تاریخ ویرایش سیستمی date    
ModifiedUserID شناسه کاربر ویرایش کننده اجباری int کاربران  

متد ایجاد

مسیر : https://accounting.hoofer.cloud/FloatGroup/Create
متد ارسال : POST
نمونه پارامترهای ارسالی جهت ایجاد حساب شناور در زیر آمده است .

پارامترهای ورودی ایجاد
 // پارامترهای ورودی به صورت Form Data ارسال می شود
FloatGroupId: 1
FloatAccountCode: 013
Title: “عنوان حساب شناور”
isActive: true
پارامترهای خروجی ایجاد

در صورتی که عملیات با موفقیت انجام شود MessageType برابر 3 ، در صورتی که با اخطار انجام شود عدد 2 و در صورتی که با خطا مواجه شده و انجام نشود برابر 1 خواهد بود .

{
 // پارامترهای خروجی به صورت جیسون دریافت می شود
     Title: "عنوان حساب شناور"
     FloatAccountId: 40,
     FloatAccountCode: 13,
     FloatGroupId: 1,
     FloatGroup_FloatGroupCode: 10,
     FloatGroup_FloatGroupCodeStr: "10",
     FloatGroup_Title: "عنوان گروه شناور",
     IsActive: true,
     IsActiveStr: "بله",
 
     FloatGroup: {
         CreatedDate: null,
         CreatedUserID: null,
         FloatGroupCode: 10,
         FloatGroupId: 1,
         ModifiedDate: null,
         ModifiedUserID: null,
         Title: "عنوان گروه شناور",
     },
     Message: "آیتم با موفقیت اضافه شد.",
     MessageType: 3,
     CreatedDate: "2019-09-11T22:08:18.7826576-07:00",
     CreatedUserID: 2,
     ModifiedDate: "2019-09-11T22:08:18.782706-07:00",
     ModifiedUserID: 2
 } 

متد ویرایش

مسیر : https://accounting.hoofer.cloud/FloatAccount/Update
متد ارسال : POST
نمونه پارامترهای ارسالی جهت ویرایش در زیر آمده است .

پارامترهای ورودی ویرایش
 // پارامترهای ورودی به صورت Form Data ارسال می شود
FloatAccountId: 40
FloatGroupId: 1
FloatAccountCode: 013
Title: “عنوان حساب شناور”
isActive: false
پارامترهای خروجی ویرایش
مشابه متد ایجاد

متد حذف

مسیر : https://accounting.hoofer.cloud/FloatAccount/Delete/{FloatAccountId}
متد ارسال : POST

پارامترهای ورودی حذف
FloatAccountId Ex : https://accounting.hoofer.cloud/FloatAccount/Delete/28 
پارامترهای خروجی حذف
 // پارامترهای خروجی به صورت جیسون دریافت می شود 
{
  "FloatAccountId": 40,
  "Message": "آیتم با موفقیت حذف شد .",
  "MessageType": 3
}

متد گرفتن یک آیتم (Get)

مسیر : https://accounting.hoofer.cloud/FloatAccount/Get/{FloatAccountId}
متد ارسال : GET
این متد کلید یک موجودیت را دریافت کرده و مقادیر مربوط با آن را برمی گرداند .

پارامترهای ورودی Get
FloatAccountId Ex : https://accounting.hoofer.cloud/FloatAccount/Get/24 
پارامترهای خروجی Get
مشابه متد ایجاد

متد گرفتن همه زیرمعین های یک گروه شناور (GetSomeByMasterId)

مسیر : https://accounting.hoofer.cloud/FloatAccount/ GetSomeByMasterId
روش ارسال : POST

پارامترهای ورودی GetSomeByMasterId
// پارامترهای ورودی به صورت Form Data ارسال می شود
    MasterId: 2 // کد گروه شناور
    Skip: 0 // استفاده نشده
    Take: 10000 // حداکثر تعداد آیتم برگشتی
    OrderField: // استفاده نشده
    Order: // استفاده نشده
    View:  // استفاده نشده
    Force: false // سیستمی
پارامترهای خروجی GetSomeByMasterId
{
 "itemCount":12,
 "values":[{
               "Title":"کارکنان",
               "FloatAccountId":6,
               "FloatAccountCode":1,
               "IsActive":true
               "IsActiveStr":"بله",
               "FloatGroup_Title":"اشخاص",
               "FloatGroup_FloatGroupCode":10,
               "FloatGroup_FloatGroupCodeStr":"10",
               "FloatGroupId":1,
               "FloatGroup":{
                        "CreatedDate":null,
                         "CreatedUserID":null,
                         "ModifiedDate":null,
                         "ModifiedUserID":null,
                         "FloatGroupId":1,
                         "FloatGroupCode":10,
                         "Title":"اشخاص"
                },
                "Message":null,
                "MessageType":0,
                "CreatedDate":null,
                "CreatedUserID":null,
               "ModifiedDate":null,
                "ModifiedUserID":null,
  },
                          ...
     ],
     "startTime":"2019/09/11 10: 56:57.9067",
     "endTime":"2019/09/11 10: 56:57.9432",
     "extra":""
}

Previous گروه شناور
Next حساب کل
فهرست