آخرین مقالات

سند

نام موجودیت :سند
نام سیستمی : Document
مسیر api ها : https://app.hoofersrv1.ir/Document
کلید اصلی : DocumentId

ویژگیها (properties)

لیست فیلدهای موجودیت سند در زیر آمده است .

ویژگی عنوان نوع ثبت نوع موجودیت اصلی شرح
DocumentId شناسه سند سیستمی int   کلید اصلی
DocumentCode شماره سنداختیاری int      
DocumentBaseCodeعطف سیستمی int    
DocumentDateتاریخ سند اجباری DateTime    
Statusوضعیت سند اجباری int 1- موقت  
2- دائم
Typeنوع سند اجباری int 1- افتتاحیه
2- عادی
3- بستن حسابها
4- اختتامیه 
FinancialYearId شناسه سال مالی اجباری int سال مالی  
DebtPrice
مبلغ بستانکار
فقط خواندنیdecimalمجموع اقلام سند
CreditPrice
مبلغ بدهکار

فقط خواندنی
decimal
مجموع اقلام سند
CreatedDate تاریخ ایجاد سیستمی date    
CreatedUserID شناسه کاربر ایجاد کننده اجباری int کاربران  
ModifiedDate تاریخ ویرایش سیستمی date    
ModifiedUserID شناسه کاربر ویرایش کننده اجباری int کاربران  

متد ایجاد سند عادی

مسیر : https://app.hoofersrv1.ir/Document/Create
متد ارسال : POST
نمونه پارامترهای ارسالی جهت ایجاد سند در زیر آمده است .

پارامترهای ورودی ایجاد
 // پارامترهای ورودی به صورت Form Data ارسال می شود

DocumentDate: 2019-09-12T00:00:00-07:00
FinancialYearId: 4
DocumentCode: 0
DocumentBaseCode: 0
پارامترهای خروجی ایجاد

در صورتی که عملیات با موفقیت انجام شود MessageType برابر 3 ، در صورتی که با اخطار انجام شود عدد 2 و در صورتی که با خطا مواجه شده و انجام نشود برابر 1 خواهد بود .

{
// پارامترهای خروجی به صورت جیسون دریافت می شود
 "Message": "آیتم با موفقیت اضافه شد .",
 "MessageType": 3,
 "DocumentId": 6817,
 "DocumentCode": 138,
 "DocumentBaseCode": 600,
 "DocumentDate": "2019-09-12T00:00:00",
 "Status": 1,
 "StatusName": "موقت",
 "Type": 2,
 "TypeName": "عادی",
 "FinancialYearId": 4,
 "FinancialYear": null,
 "FinancialYear_Title": null,
 "DebtPrice": 0.0,
 "CreditPrice": 0.0,
 "Locked": 0,
 "User_Title": "مدیر سیستم",
 "AttachmentsEnabled": false,
 "CreatedDate": "2019-09-12T01:47:05.1675082",
 "CreatedUserID": 2,
 "ModifiedDate": "2019-09-12T01:47:05.1675135",
 "ModifiedUserID": 2
}

متد ایجاد سند افتتاحیه

مسیر : https://app.hoofersrv1.ir/Document/CreateOpenningDocument
متد ارسال : GET
نمونه پارامترهای ارسالی جهت ایجاد سند در زیر آمده است .

پارامترهای ورودی ایجاد
 // پارامترهای ورودی به صورت queryString ارسال می شود

DocumentDate: 2019-09-12T00:00:00-07:00
FinancialYearId: 4
پارامترهای خروجی ایجاد

در صورتی که عملیات با موفقیت انجام شود error برابر false و در صورتی که با خطا مواجه شده و انجام نشود برابر true خواهد بود .

{
// پارامترهای خروجی به صورت جیسون دریافت می شود
  "error": false
}

متد ایجاد سند اختتامیه

مسیر : https://app.hoofersrv1.ir/Document/CreateEndDocument
متد ارسال : GET
نمونه پارامترهای ارسالی جهت ایجاد سند در زیر آمده است .

پارامترهای ورودی ایجاد
 // پارامترهای ورودی به صورت queryString ارسال می شود

DocumentDate: 2019-09-12T00:00:00-07:00
FinancialYearId: 4
پارامترهای خروجی ایجاد

در صورتی که عملیات با موفقیت انجام شود error برابر false و در صورتی که با خطا مواجه شده و انجام نشود برابر true خواهد بود .

{
// پارامترهای خروجی به صورت جیسون دریافت می شود
  "error": false
}

متد ایجاد سند بستن حساب ها

مسیر : https://app.hoofersrv1.ir/Document/CreateCloseAccountsDocument
متد ارسال : GET
نمونه پارامترهای ارسالی جهت ایجاد سند در زیر آمده است .

پارامترهای ورودی ایجاد
 // پارامترهای ورودی به صورت queryString ارسال می شود

DocumentDate: 2019-09-12T00:00:00-07:00
FinancialYearId: 4
پارامترهای خروجی ایجاد

در صورتی که عملیات با موفقیت انجام شود error برابر false و در صورتی که با خطا مواجه شده و انجام نشود برابر true خواهد بود .

{
// پارامترهای خروجی به صورت جیسون دریافت می شود
  "error": false
}

متد تغییر تاریخ

مسیر : https://app.hoofersrv1.ir/Document/Update
متد ارسال : POST
نمونه پارامترهای ارسالی جهت ویرایش در زیر آمده است .

پارامترهای ورودی ویرایش
 // پارامترهای ورودی به صورت Form Data ارسال می شود
DocumentDate: 2019-07-11
DocumentId: 6818
پارامترهای خروجی ویرایش
مشابه متد ایجاد

متد تغییر شماره

مسیر : https://app.hoofersrv1.ir/Document/Update
متد ارسال : POST
نمونه پارامترهای ارسالی جهت ویرایش در زیر آمده است .

پارامترهای ورودی ویرایش
 // پارامترهای ورودی به صورت Form Data ارسال می شود
DocumentCode: 142
DocumentId: 6818
پارامترهای خروجی ویرایش
مشابه متد ایجاد

متد حذف

مسیر : https://app.hoofersrv1.ir/Document/LogicalDelete/{DocumentId}
متد ارسال : POST

پارامترهای ورودی حذف
DocumentId Ex : https://accounting.hoofer.cloud/Document/LogicalDelete/28 
پارامترهای خروجی حذف
 // پارامترهای خروجی به صورت جیسون دریافت می شود 
{
  "DocumentId": 5750,
  "Message": "آیتم با موفقیت حذف شد .",
  "MessageType": 3
  "Status": 1
  "StatusName": "موقت"
  "Type": 2
  "TypeName": "عادی"
}

متد گرفتن یک آیتم (Get)

مسیر : https://app.hoofersrv1.ir/Document/Get/{DocumentId}
متد ارسال : GET
این متد کلید یک موجودیت را دریافت کرده و مقادیر مربوط با آن را برمی گرداند .

پارامترهای ورودی Get
DocumentId Ex : https://accounting.hoofer.cloud/Document/Get/24 
پارامترهای خروجی Get
مشابه متد ایجاد

متد گرفتن همه زیرمعین های یک گروه شناور (GetSomeByMasterId)

مسیر : https://app.hoofersrv1.ir/Document/ GetSomeByMasterId
روش ارسال : POST

پارامترهای ورودی GetSomeByMasterId
// پارامترهای ورودی به صورت Form Data ارسال می شود
    MasterId: 4 // سال مالی
    Skip: 0 // استفاده نشده
    Take: 10000 // حداکثر تعداد آیتم برگشتی
    OrderField: // استفاده نشده
    Order: // استفاده نشده
    View: 1  // 1- همه اسناد // 2- اسناد حذف شده // 3- اسناد ناقص
    Force: false // سیستمی
پارامترهای خروجی GetSomeByMasterId
{
 "itemCount": 130,
 "values": [
  {
   "StatusName": "موقت",
   "TypeName": "عادی",
   "DebtPrice": 0.0,
   "CreditPrice": 0.0,
   "Locked": 0,
   "User_Title": "مدیر سیستم",
   "FinancialYear_Title": null,
   "AttachmentsEnabled": false,
   "Message": null,
   "MessageType": 0,
   "CreatedDate": "2019-09-13T22:07:17.343903",
   "CreatedUserID": 2,
   "ModifiedDate": "2019-09-13T22:07:27.2510926",
   "ModifiedUserID": 2,
   "DocumentId": -4602,
   "DocumentCode": 142,
   "DocumentBaseCode": 603,
   "DocumentDate": "2019-09-13T00:00:00",
   "Status": 1,
   "Type": 2,
   "FinancialYearId": 4,
   "FinancialYear": null
  },
  ...
 ],
 "startTime": "2019/09/13 10: 22:32.6341",
 "endTime": "2019/09/13 10: 22:32.8152",
 "extra": "{\"OverallCount\":130}"
}

Previous اسناد حسابداری
Next برگه اعلامیه
فهرست