نوشته های اخیر

حساب تفصیلی

نام موجودیت :تفصیلی
نام سیستمی : Detail
مسیر api ها : https://accounting.hoofer.cloud/Detail
کلید اصلی : DetailId

ویژگیها (properties)

لیست فیلدهای موجودیت آیتم فاکتور فروش در زیر آمده است .

ویژگیعنواننوع ثبتنوعموجودیت اصلیشرح
DetailIdشناسه تفصیلیسیستمیintکلید اصلی
DetailCodeکد تفصیلیاجباریintبخش آخر کد تفصیلی
FullCodeکد کامل تفصیلیفقط خواندنیstringکد کل + کد معین + کد تفصیلی
Total_TotalIdشناسه حساب کلفقط خواندنیintحساب کل
Total_Titleعنوان حساب کلفقط خواندنیstringحساب کل
Total_GroupCodeگروه حساب کلفقط خواندنیintحساب کل
LedgerIdشناسه حساب معیناجباریintحساب معین
Ledger_Titleعنوان حساب معینفقط خواندنیstringحساب معین
Ledger_LedgerCodeکد حساب معینفقط خواندنیintحساب معین
Ledger_Floatableشناور پذیر استفقط خواندنیbooleanحساب معین
Ledger_UseCodeنوع کاربریفقط خواندنیintحساب معین
Ledger_MinAccountBalanceحد پایین مانده حسابفقط خواندنیdecimalحساب معین
Ledger_MaxAccountBalanceحد بالای مانده حسابفقط خواندنیdecimalحساب معین
Cheque_BankIdشناسه حساب بانک مربوطهاختیاریintتفصیلیمخصوص حسابهای دارای کاربری چک
Cheque_Bank_Titleعنوان حساب بانک مربوطهاختیاریstringتفصیلیمخصوص حسابهای دارای کاربری چک
Cheque_Bank_FullCodeکد کامل حساب بانک مربوطهاختیاریstringتفصیلیمخصوص حسابهای دارای کاربری چک
Person_PersonTypeنوع شخصاختیاریintتفصیلی مخصوص اشخاص و شرکتها
۱-شخص
۲-شرکت
Person_Nameنام و نام خانوادگی / نام شرکتاختیاریstringمخصوص اشخاص و شرکتها
Person_FirstNameناماختیاریstringمخصوص اشخاص
Person_LastNameنام خانوادگیاختیاریstringمخصوص اشخاص
Person_Brandنام شرکت شخصاختیاریstringمخصوص اشخاص
Person_NationalCodeکد ملی / شناسه ملیاختیاریstringمخصوص اشخاص و شرکتها
Person_EconomicCodeکد اقتصادیاختیاریstringمخصوص اشخاص و شرکتها
Person_RegisterNoشماره ثبت شرکتاختیاریstringمخصوص شرکتها
Person_Addressآدرساختیاریstringمخصوص اشخاص و شرکتها
Person_Phoneتلفناختیاریstringمخصوص اشخاص و شرکتها
Person_Faxفکساختیاریstringمخصوص اشخاص و شرکتها
Person_Mobileموبایلاختیاریstringمخصوص اشخاص و شرکتها
Person_Emailایمیلاختیاریstringمخصوص اشخاص و شرکتها
Person_PostalCodeکد پستیاختیاریstringمخصوص اشخاص و شرکتها
Person_AccountNumberشماره حساباختیاریstringمخصوص اشخاص و شرکتها
Person_CardNumberشماره کارتاختیاریstringمخصوص اشخاص و شرکتها
Person_ShebaNumberشماره شبااختیاریstringمخصوص اشخاص و شرکتها
Person_Ceoنام مدیر عاملاختیاریstringمخصوص شرکتها
Person_FinantionalManagerنام مدیر مالیاختیاریstringمخصوص اشخاص و شرکتها
Person_AccountCreditحد اعتبار مانده حساباختیاریdecimalمخصوص اشخاص و شرکتها
Person_ChequeCreditحد اعتبار چکهای وصول نشدهاختیاریdecimalمخصوص اشخاص و شرکتها
Person_TaxStatusوضعیت مالیاتاختیاریint مخصوص اشخاص و شرکتها
۵- مشمول مالیات
۶- مشمول ماده ۸۱ ق.م.م
۷- غیرمشمول مالیات
۸- مصرف کننده نهایی
StateIdشناسه استاناختیاریintاستانمخصوص اشخاص و شرکتها
State_Titleعنوان استانفقط خواندنیstringاستانمخصوص اشخاص و شرکتها
CityIdشناسه شهراختیاریintشهرمخصوص اشخاص و شرکتها
City_Titleعنوان شهرفقط خواندنیstringشهرمخصوص اشخاص و شرکتها
IsSecretمحرمانهاجباریbooleanدسترسی به حسابهای محرمانه محدود می باشد
Lockedمسدود شدهاجباریbooleanحساب مسدود شده را نمی توان استفاده کرد
InActivityReasonعلت مسدود شدناختیاریstring
ReferenceKeyشناسه مرجعسیستمیstringمخصوص استفاده در سایر سیستم ها
DebtDiffمانده بدهکارفقط خواندنیdecimal
DebtDiffمانده بستانکارفقط خواندنیdecimal
Diffماندهفقط خواندنیdecimalمانده بدهکار منهای مانده بستانکار
CreatedDateتاریخ ایجادسیستمیdate
CreatedUserIDشناسه کاربر ایجاد کنندهاجباریintکاربران
ModifiedDateتاریخ ویرایشسیستمیdate
ModifiedUserIDشناسه کاربر ویرایش کنندهاجباریintکاربران

متد ایجاد

مسیر : https://accounting.hoofer.cloud/ِDetail/Create
متد ارسال : POST
نمونه پارامترهای ارسالی جهت ایجاد تفصیلی در زیر آمده است .

پارامترهای ورودی ایجاد
DetailCode: 
Title: محمد محمدی - هوفر
Floatable: false
Cheque_BankId: 
Person_PersonType: 1
Person_Name: محمد محمدی
Person_FirstName: محمد
Person_LastName: محمدی
Person_Brand: هوفر
Person_NationalCode: 09954525124
Person_EconomicCode: 
Person_RegisterNo: 
Person_Address: خ پیروزی
Person_Phone: 
Person_Fax: 
Person_Mobile: 09122111111
Person_Email: a@b.com
Person_PostalCode: 
Person_AccountNumber: 
Person_ShebaNumber: 
Person_CardNumber: 
Person_Ceo: 
Person_FinantionalManager: 
Person_ChequeCredit: 
Person_AccountCredit: 
Person_CreditControlType: 
Person_Desc: 
Locked: false
IsSecret: false
InActivityReason: 
CityId: 
Person_TaxStatus: 
LedgerId: 95
پارامترهای خروجی ایجاد

در صورتی که عملیات با موفقیت انجام شود MessageType برابر ۳ ، در صورتی که با اخطار انجام شود عدد ۲ و در صورتی که با خطا مواجه شده و انجام نشود برابر ۱ خواهد بود .

{
 "FloatableStr": "بله",
 "Person_PersonTypeStr": "شخص",
 "Person_TaxStatusStr": null,
 "LockedStr": "خیر",
 "IsSecretStr": "خیر",
 "Message": "آیتم با موفقیت اضافه شد .",
 "MessageType": 3,
 "Total_TotalId": null,
 "Total_Title": "جاری اشخاص",
 "Total_TotalCode": 72,
 "Total_TotalCodeStr": "72",
 "Ledger_Title": "جاری اشخاص",
 "Ledger_LedgerCode": 1,
 "Ledger_Floatable": true,
 "Ledger_LedgerCodeStr": "1",
 "Ledger_UseCode": 4,
 "FullCode": "72010006",
 "DebtDiff": 0.0,
 "CreditDiff": 0.0,
 "Diff": 0.0,
 "Cheque_Bank_Title": null,
 "Cheque_Bank_FullCode": null,
  "StateId": null,
 "State_Title": null,
 "City_Title": null,
  "ReferenceKey": null,
 "Ledger_MaxAccountBalance": null,
 "Ledger_MinAccountBalance": null,
 "Total_GroupCode": 5,
 "CreatedDate": null,
 "CreatedUserID": null,
 "ModifiedDate": null,
 "ModifiedUserID": null,
 "DetailId": 248,
 "LedgerId": 95,
 "DetailCode": 6,
 "Title": "محمد محمدی -هوفر",
 "Cheque_BankId": null,
 "Person_PersonType": 1,
 "Person_Name": "محمد محمدی",
 "Person_FirstName": "محمد",
 "Person_LastName": "محمدی",
 "Person_Brand": "هوفر",
 "Person_NationalCode": "09954525124",
 "Person_EconomicCode": null,
 "Person_RegisterNo": null,
 "Person_Address": "خ پیروزی",
 "Person_Phone": null,
 "Person_Fax": null,
 "Person_Mobile": "09122111111",
 "Person_Email": "a@b.com",
 "Person_PostalCode": null,
 "Person_AccountNumber": null,
 "Person_CardNumber": null,
 "Person_ShebaNumber": null,
 "Person_Ceo": null,
 "Person_FinantionalManager": null,
 "Person_ChequeCredit": null,
 "Person_AccountCredit": null,
 "Person_Desc": null,
 "Locked": false,
 "InActivityReason": null,
 "IsSecret": false,
 "CityId": null,
 "Person_TaxStatus": null
}

متد ویرایش

مسیر : https://accounting.hoofer.cloud/Detail/Update
متد ارسال : POST
نمونه پارامترهای ارسالی جهت ویرایش تفصیلی در زیر آمده است .
در متد ویرایش فقط DetailId اجباری می باشد .

پارامترهای ورودی ویرایش
DetailId: 248
DetailCode: 0006
Title: محمد محمدی - هوفر
Floatable: false
Person_PersonType: 1
Person_Name: محمد محمدی
Person_FirstName: محمد
Person_LastName: محمدی
Person_Brand: هوفر
Person_NationalCode: 09954525124
Person_EconomicCode: 
Person_RegisterNo: 
Person_Address: خ پیروزی - پیروزی ۴۲
Person_Phone: 
Person_Fax: 
Person_Mobile: 09122111111
Person_Email: a@b.com
Person_PostalCode: 
Person_AccountNumber: 
Person_ShebaNumber: 
Person_CardNumber: 
Person_Ceo: 
Person_FinantionalManager: رضا رضایی
Person_ChequeCredit: 12,000,000
Person_AccountCredit: 150,000,000
Person_CreditControlType: 
Person_Desc: 
Locked: false
IsSecret: false
InActivityReason: 
CityId: 1901000
Person_TaxStatus: 7
پارامترهای خروجی ویرایش
مشابه متد ایجاد

متد حذف

مسیر : https://accounting.hoofer.cloud/ِDetail/Delete/{DetailId}
متد ارسال : POST

پارامترهای ورودی حذف
DetailId
Ex : https://accounting.hoofer.cloud/Detail/Delete/28
پارامترهای خروجی حذف
{
DetailId: 28
Message: "آیتم با موفقیت حذف شد ."
MessageType: 3
}

متد گرفتن یک آیتم (Get)

مسیر : https://accounting.hoofer.cloud/Detail/Get/{DetailId}
متد ارسال : GET
این متد کلید یک موجودیت را دریافت کرده و مقادیر مربوط با آن را برمی گرداند .

پارامترهای ورودی Get
DetailId
Ex : https://accounting.hoofer.cloud/Detail/Get/24
پارامترهای خروجی Get
مشابه متد ایجاد

متد گرفتن همه آیتم ها (GetSome)

مسیر : https://accounting.hoofer.cloud/Detail/GetSome
روش ارسال : POST

پارامترهای ورودی GetSome

پارامتر view مقادیر زیر را می تواند داشته باشد
۰ : عدم مشاهده ستونهای مانده حساب – مشاهده حسابهای مسدود شده – مشاهده اطلاعات تماس اشخاص
۱ : مشاهده ستونهای مانده حساب – مشاهده حساب های مسود شده – عدم مشاهده اطلاعات تماس اشخاص
۲ : مشاهده ستونهای مانده حساب – عدم مشاهده حساب های مسود شده – عدم مشاهده اطلاعات تماس اشخاص
۳ : مشاهده حساب های مسود شده – مشاهده ستونهای مانده حساب – مشاهده اطلاعات شخص
۱۰ : مشاهده ستونهای مانده حساب – عدم مشاهده حساب های مسدود شده – عدم مشاهده اطلاعات تماس اشخاص
۱۲ : مشاهده ستونهای مانده حساب – عدم مشاهده حساب های مسدود شده – عدم مشاهده اطلاعات تماس اشخاص – فقط مشاهده حسابهای نقد و بانک
۱۳ : مشاهده ستونهای مانده حساب – عدم مشاهده حساب های مسدود شده – عدم مشاهده اطلاعات تماس اشخاص – فقط مشاهده حسابهای چک
۱۴ : مشاهده ستونهای مانده حساب – مشاهده حساب های مسدود شده – عدم مشاهده اطلاعات تماس اشخاص – فقط مشاهده حسابهای اشخاص و شرکتها

MasterId: 0 // استفاده نشده
Skip: 0 // استفاده نشده
Take: 10000 // تعداد آیتم برگشتی
OrderField: Title // مرتب سازی بر اساس
Order: asc // صعودی یا نزولی
View: 1
Force: false // استفاده نشده
parameters: // استفاده نشده
پارامترهای خروجی GetSome
{
 "itemCount": 6,
 "startTime": "2019/09/01 10: 00:11.1135", // زمان دریافت درخواست در سرور
 "endTime": "2019/09/01 10: 00:11.7785", // زمان پاسخ به درخواست در سرور
 "extra": null,
 "values": [
  {
   "FloatableStr": "بله",
   "Person_PersonTypeStr": null,
   "Person_TaxStatusStr": null,
   "LockedStr": "خیر",
   "IsSecretStr": "خیر",
   "Message": null,
   "MessageType": 0,
   "Total_TotalId": null,
   "Total_Title": "جاری اشخاص",
   "Total_TotalCode": 72,
   "Total_TotalCodeStr": "72",
   "Ledger_Title": "جاری اشخاص",
   "Ledger_LedgerCode": 1,
   "Ledger_Floatable": true,
   "Ledger_LedgerCodeStr": "1",
   "Ledger_UseCode": 0,
   "FullCode": "72010001",
   "DebtDiff": 0.0,
   "CreditDiff": 0.0,
   "Diff": 0.0,
   "Cheque_Bank_Title": null,
   "Cheque_Bank_FullCode": null,
   "StateId": null,
   "State_Title": null,
   "City_Title": null,
   "ReferenceKey": null,
   "Ledger_MaxAccountBalance": null,
   "Ledger_MinAccountBalance": null,
   "Total_GroupCode": 0,
   "CreatedDate": null,
   "CreatedUserID": null,
   "ModifiedDate": null,
   "ModifiedUserID": null,
   "DetailId": 90,
   "LedgerId": 0,
   "DetailCode": 1,
   "Title": "وحید امیری مقدم ...",
   "Cheque_BankId": null,
   "Person_PersonType": null,
   "Person_Name": null,
   "Person_FirstName": null,
   "Person_LastName": null,
   "Person_Brand": null,
   "Person_NationalCode": null,
   "Person_EconomicCode": null,
   "Person_RegisterNo": null,
   "Person_Address": null,
   "Person_Phone": null,
   "Person_Fax": null,
   "Person_Mobile": null,
   "Person_Email": null,
   "Person_PostalCode": null,
   "Person_AccountNumber": null,
   "Person_CardNumber": null,
   "Person_ShebaNumber": null,
   "Person_Ceo": null,
   "Person_FinantionalManager": null,
   "Person_ChequeCredit": null,
   "Person_AccountCredit": null,
   "Person_Desc": null,
   "Locked": false,
   "InActivityReason": null,
   "IsSecret": false,
   "CityId": null,
   "Person_TaxStatus": null
  }
  ,...
 ]
}

متد گرفتن تفصیلی های یک معین خاص (GetSomeByMasterId)

مسیر : https://accounting.hoofer.cloud/Detail/GetSomeByMasterId
روش ارسال : POST
تفصیلی های ذیل یک حساب معین خاص را برمی گرداند

پارامترهای ورودی GetSomeByMasterId
MasterId: 24 // شناسه حساب معین
Skip: 0 // استفاده نشده
Take: 10000 // تعداد آیتم برگشتی
OrderField: Title // مرتب سازی بر اساس
Order: asc // صعودی یا نزولی
View: 1 // مشابه متد GetSome
Force: false // استفاده نشده
parameters: // استفاده نشده
پارامترهای خروجی GetSomeByMasterId
مشابه GetSome

متد جستجو (GetSomeByMasterIdAndParams)

مسیر : https://accounting.hoofer.cloud/Detail/GetSomeByMasterIdAndParams
روش ارسال : POST
از این متد برای جستجوی تفصیلی استفاده می شود .

پارامترهای ورودی GetSomeByMasterIdAndParams
MasterId: 95 //شناسه حساب معین
Skip: 0 // استفاده نشده
Take: 10000 // حداکثر تعداد آیتم برگشتی
OrderField: Title // مرتب سازی بر اساس فیلد
Order: asc // صعودی یا نزولی
View: 3 // در GetSome توضیح داده شده است
Force: true // سیستمی
parameters: 
{
 "params": null, // استفاده نشده
 "filter": {
  "FromFullCode": "72010001", // کد تفصیلی از
  "ToFullCode": "72010001", // کد تفصیلی تا
  "Title": "ا", // عنوان شامل
  "Person_Mobile": "0912", // موبایل شامل
  "Person_Address": "پیروزی", // آدرس شامل
  "FromPerson_AccountCredit": "1000", // اعتبار حساب از
  "ToPerson_AccountCredit": "1000000000.00", // اعتبار حساب تا
  "FromPerson_ChequeCredit": "10000", // احتبار چک از
  "ToPerson_ChequeCredit": "500000000", // اعتبار چک تا
  "Total_Title": "اشخاص", // عنوان حساب کل شامل
  "Ledger_Title": "جاری" // عنوان حساب معین شامل
 }
}
پارامترهای خروجی GetSomeByMasterIdAndParams
مشابه GetSome

فهرست