آخرین مقالات

حساب تفصیلی

نام موجودیت :تفصیلی
نام سیستمی : Detail
مسیر api ها : https://accounting.hoofer.cloud/Detail
کلید اصلی : DetailId

ویژگیها (properties)

لیست فیلدهای موجودیت آیتم فاکتور فروش در زیر آمده است .

ویژگی عنوان نوع ثبت نوع موجودیت اصلی شرح
DetailId شناسه تفصیلی سیستمی int کلید اصلی
DetailCode کد تفصیلی اجباری int بخش آخر کد تفصیلی
FullCode کد کامل تفصیلی فقط خواندنی string کد کل + کد معین + کد تفصیلی
Total_TotalId شناسه حساب کل فقط خواندنی int حساب کل
Total_Title عنوان حساب کل فقط خواندنی string حساب کل
Total_GroupCode گروه حساب کل فقط خواندنی int حساب کل
LedgerId شناسه حساب معین اجباری int حساب معین
Ledger_Title عنوان حساب معین فقط خواندنی string حساب معین
Ledger_LedgerCode کد حساب معین فقط خواندنی int حساب معین
Ledger_Floatable شناور پذیر است فقط خواندنی boolean حساب معین
Ledger_UseCode نوع کاربری فقط خواندنی int حساب معین
Ledger_MinAccountBalance حد پایین مانده حساب فقط خواندنی decimal حساب معین
Ledger_MaxAccountBalance حد بالای مانده حساب فقط خواندنی decimal حساب معین
Cheque_BankId شناسه حساب بانک مربوطه اختیاری int تفصیلی مخصوص حسابهای دارای کاربری چک
Cheque_Bank_Title عنوان حساب بانک مربوطه اختیاری string تفصیلی مخصوص حسابهای دارای کاربری چک
Cheque_Bank_FullCode کد کامل حساب بانک مربوطه اختیاری string تفصیلی مخصوص حسابهای دارای کاربری چک
Person_PersonType نوع شخص اختیاری int تفصیلی مخصوص اشخاص و شرکتها
1-شخص
2-شرکت
Person_Name نام و نام خانوادگی / نام شرکت اختیاری string مخصوص اشخاص و شرکتها
Person_FirstName نام اختیاری string مخصوص اشخاص
Person_LastName نام خانوادگی اختیاری string مخصوص اشخاص
Person_Brand نام شرکت شخص اختیاری string مخصوص اشخاص
Person_NationalCode کد ملی / شناسه ملی اختیاری string مخصوص اشخاص و شرکتها
Person_EconomicCode کد اقتصادی اختیاری string مخصوص اشخاص و شرکتها
Person_RegisterNo شماره ثبت شرکت اختیاری string مخصوص شرکتها
Person_Address آدرس اختیاری string مخصوص اشخاص و شرکتها
Person_Phone تلفن اختیاری string مخصوص اشخاص و شرکتها
Person_Fax فکس اختیاری string مخصوص اشخاص و شرکتها
Person_Mobile موبایل اختیاری string مخصوص اشخاص و شرکتها
Person_Email ایمیل اختیاری string مخصوص اشخاص و شرکتها
Person_PostalCode کد پستی اختیاری string مخصوص اشخاص و شرکتها
Person_AccountNumber شماره حساب اختیاری string مخصوص اشخاص و شرکتها
Person_CardNumber شماره کارت اختیاری string مخصوص اشخاص و شرکتها
Person_ShebaNumber شماره شبا اختیاری string مخصوص اشخاص و شرکتها
Person_Ceo نام مدیر عامل اختیاری string مخصوص شرکتها
Person_FinantionalManager نام مدیر مالی اختیاری string مخصوص اشخاص و شرکتها
Person_AccountCredit حد اعتبار مانده حساب اختیاری decimal مخصوص اشخاص و شرکتها
Person_ChequeCredit حد اعتبار چکهای وصول نشده اختیاری decimal مخصوص اشخاص و شرکتها
Person_TaxStatus وضعیت مالیات اختیاری int مخصوص اشخاص و شرکتها
5- مشمول مالیات
6- مشمول ماده 81 ق.م.م
7- غیرمشمول مالیات
8- مصرف کننده نهایی
StateId شناسه استان اختیاری int استان مخصوص اشخاص و شرکتها
State_Title عنوان استان فقط خواندنی string استان مخصوص اشخاص و شرکتها
CityId شناسه شهر اختیاری int شهر مخصوص اشخاص و شرکتها
City_Title عنوان شهر فقط خواندنی string شهر مخصوص اشخاص و شرکتها
IsSecret محرمانه اجباری boolean دسترسی به حسابهای محرمانه محدود می باشد
Locked مسدود شده اجباری boolean حساب مسدود شده را نمی توان استفاده کرد
InActivityReason علت مسدود شدن اختیاری string
ReferenceKey شناسه مرجع سیستمی string مخصوص استفاده در سایر سیستم ها
DebtDiff مانده بدهکار فقط خواندنی decimal
DebtDiff مانده بستانکار فقط خواندنی decimal
Diff مانده فقط خواندنی decimal مانده بدهکار منهای مانده بستانکار
CreatedDate تاریخ ایجاد سیستمی date
CreatedUserID شناسه کاربر ایجاد کننده اجباری int کاربران
ModifiedDate تاریخ ویرایش سیستمی date
ModifiedUserID شناسه کاربر ویرایش کننده اجباری int کاربران

متد ایجاد

مسیر : https://accounting.hoofer.cloud/ِDetail/Create
متد ارسال : POST
نمونه پارامترهای ارسالی جهت ایجاد تفصیلی در زیر آمده است .

پارامترهای ورودی ایجاد
DetailCode: 
Title: محمد محمدی - هوفر
Floatable: false
Cheque_BankId: 
Person_PersonType: 1
Person_Name: محمد محمدی
Person_FirstName: محمد
Person_LastName: محمدی
Person_Brand: هوفر
Person_NationalCode: 09954525124
Person_EconomicCode: 
Person_RegisterNo: 
Person_Address: خ پیروزی
Person_Phone: 
Person_Fax: 
Person_Mobile: 09122111111
Person_Email: a@b.com
Person_PostalCode: 
Person_AccountNumber: 
Person_ShebaNumber: 
Person_CardNumber: 
Person_Ceo: 
Person_FinantionalManager: 
Person_ChequeCredit: 
Person_AccountCredit: 
Person_CreditControlType: 
Person_Desc: 
Locked: false
IsSecret: false
InActivityReason: 
CityId: 
Person_TaxStatus: 
LedgerId: 95
پارامترهای خروجی ایجاد

در صورتی که عملیات با موفقیت انجام شود MessageType برابر 3 ، در صورتی که با اخطار انجام شود عدد 2 و در صورتی که با خطا مواجه شده و انجام نشود برابر 1 خواهد بود .

{
 "FloatableStr": "بله",
 "Person_PersonTypeStr": "شخص",
 "Person_TaxStatusStr": null,
 "LockedStr": "خیر",
 "IsSecretStr": "خیر",
 "Message": "آیتم با موفقیت اضافه شد .",
 "MessageType": 3,
 "Total_TotalId": null,
 "Total_Title": "جاری اشخاص",
 "Total_TotalCode": 72,
 "Total_TotalCodeStr": "72",
 "Ledger_Title": "جاری اشخاص",
 "Ledger_LedgerCode": 1,
 "Ledger_Floatable": true,
 "Ledger_LedgerCodeStr": "1",
 "Ledger_UseCode": 4,
 "FullCode": "72010006",
 "DebtDiff": 0.0,
 "CreditDiff": 0.0,
 "Diff": 0.0,
 "Cheque_Bank_Title": null,
 "Cheque_Bank_FullCode": null,
  "StateId": null,
 "State_Title": null,
 "City_Title": null,
  "ReferenceKey": null,
 "Ledger_MaxAccountBalance": null,
 "Ledger_MinAccountBalance": null,
 "Total_GroupCode": 5,
 "CreatedDate": null,
 "CreatedUserID": null,
 "ModifiedDate": null,
 "ModifiedUserID": null,
 "DetailId": 248,
 "LedgerId": 95,
 "DetailCode": 6,
 "Title": "محمد محمدی -هوفر",
 "Cheque_BankId": null,
 "Person_PersonType": 1,
 "Person_Name": "محمد محمدی",
 "Person_FirstName": "محمد",
 "Person_LastName": "محمدی",
 "Person_Brand": "هوفر",
 "Person_NationalCode": "09954525124",
 "Person_EconomicCode": null,
 "Person_RegisterNo": null,
 "Person_Address": "خ پیروزی",
 "Person_Phone": null,
 "Person_Fax": null,
 "Person_Mobile": "09122111111",
 "Person_Email": "a@b.com",
 "Person_PostalCode": null,
 "Person_AccountNumber": null,
 "Person_CardNumber": null,
 "Person_ShebaNumber": null,
 "Person_Ceo": null,
 "Person_FinantionalManager": null,
 "Person_ChequeCredit": null,
 "Person_AccountCredit": null,
 "Person_Desc": null,
 "Locked": false,
 "InActivityReason": null,
 "IsSecret": false,
 "CityId": null,
 "Person_TaxStatus": null
}

متد ویرایش

مسیر : https://accounting.hoofer.cloud/Detail/Update
متد ارسال : POST
نمونه پارامترهای ارسالی جهت ویرایش تفصیلی در زیر آمده است .
در متد ویرایش فقط DetailId اجباری می باشد .

پارامترهای ورودی ویرایش
DetailId: 248
DetailCode: 0006
Title: محمد محمدی - هوفر
Floatable: false
Person_PersonType: 1
Person_Name: محمد محمدی
Person_FirstName: محمد
Person_LastName: محمدی
Person_Brand: هوفر
Person_NationalCode: 09954525124
Person_EconomicCode: 
Person_RegisterNo: 
Person_Address: خ پیروزی - پیروزی 42
Person_Phone: 
Person_Fax: 
Person_Mobile: 09122111111
Person_Email: a@b.com
Person_PostalCode: 
Person_AccountNumber: 
Person_ShebaNumber: 
Person_CardNumber: 
Person_Ceo: 
Person_FinantionalManager: رضا رضایی
Person_ChequeCredit: 12,000,000
Person_AccountCredit: 150,000,000
Person_CreditControlType: 
Person_Desc: 
Locked: false
IsSecret: false
InActivityReason: 
CityId: 1901000
Person_TaxStatus: 7
پارامترهای خروجی ویرایش
مشابه متد ایجاد

متد حذف

مسیر : https://accounting.hoofer.cloud/ِDetail/Delete/{DetailId}
متد ارسال : POST

پارامترهای ورودی حذف
DetailId
Ex : https://accounting.hoofer.cloud/Detail/Delete/28
پارامترهای خروجی حذف
{
DetailId: 28
Message: "آیتم با موفقیت حذف شد ."
MessageType: 3
}

متد گرفتن یک آیتم (Get)

مسیر : https://accounting.hoofer.cloud/Detail/Get/{DetailId}
متد ارسال : GET
این متد کلید یک موجودیت را دریافت کرده و مقادیر مربوط با آن را برمی گرداند .

پارامترهای ورودی Get
DetailId
Ex : https://accounting.hoofer.cloud/Detail/Get/24
پارامترهای خروجی Get
مشابه متد ایجاد

متد گرفتن همه آیتم ها (GetSome)

مسیر : https://accounting.hoofer.cloud/Detail/GetSome
روش ارسال : POST

پارامترهای ورودی GetSome

پارامتر view مقادیر زیر را می تواند داشته باشد
0 : عدم مشاهده ستونهای مانده حساب – مشاهده حسابهای مسدود شده – مشاهده اطلاعات تماس اشخاص
1 : مشاهده ستونهای مانده حساب – مشاهده حساب های مسود شده – عدم مشاهده اطلاعات تماس اشخاص
2 : مشاهده ستونهای مانده حساب – عدم مشاهده حساب های مسود شده – عدم مشاهده اطلاعات تماس اشخاص
3 : مشاهده حساب های مسود شده – مشاهده ستونهای مانده حساب – مشاهده اطلاعات شخص
10 : مشاهده ستونهای مانده حساب – عدم مشاهده حساب های مسدود شده – عدم مشاهده اطلاعات تماس اشخاص
12 : مشاهده ستونهای مانده حساب – عدم مشاهده حساب های مسدود شده – عدم مشاهده اطلاعات تماس اشخاص – فقط مشاهده حسابهای نقد و بانک
13 : مشاهده ستونهای مانده حساب – عدم مشاهده حساب های مسدود شده – عدم مشاهده اطلاعات تماس اشخاص – فقط مشاهده حسابهای چک
14 : مشاهده ستونهای مانده حساب – مشاهده حساب های مسدود شده – عدم مشاهده اطلاعات تماس اشخاص – فقط مشاهده حسابهای اشخاص و شرکتها

MasterId: 0 // استفاده نشده
Skip: 0 // استفاده نشده
Take: 10000 // تعداد آیتم برگشتی
OrderField: Title // مرتب سازی بر اساس
Order: asc // صعودی یا نزولی
View: 1
Force: false // استفاده نشده
parameters: // استفاده نشده
پارامترهای خروجی GetSome
{
 "itemCount": 6,
 "startTime": "2019/09/01 10: 00:11.1135", // زمان دریافت درخواست در سرور
 "endTime": "2019/09/01 10: 00:11.7785", // زمان پاسخ به درخواست در سرور
 "extra": null,
 "values": [
  {
   "FloatableStr": "بله",
   "Person_PersonTypeStr": null,
   "Person_TaxStatusStr": null,
   "LockedStr": "خیر",
   "IsSecretStr": "خیر",
   "Message": null,
   "MessageType": 0,
   "Total_TotalId": null,
   "Total_Title": "جاری اشخاص",
   "Total_TotalCode": 72,
   "Total_TotalCodeStr": "72",
   "Ledger_Title": "جاری اشخاص",
   "Ledger_LedgerCode": 1,
   "Ledger_Floatable": true,
   "Ledger_LedgerCodeStr": "1",
   "Ledger_UseCode": 0,
   "FullCode": "72010001",
   "DebtDiff": 0.0,
   "CreditDiff": 0.0,
   "Diff": 0.0,
   "Cheque_Bank_Title": null,
   "Cheque_Bank_FullCode": null,
   "StateId": null,
   "State_Title": null,
   "City_Title": null,
   "ReferenceKey": null,
   "Ledger_MaxAccountBalance": null,
   "Ledger_MinAccountBalance": null,
   "Total_GroupCode": 0,
   "CreatedDate": null,
   "CreatedUserID": null,
   "ModifiedDate": null,
   "ModifiedUserID": null,
   "DetailId": 90,
   "LedgerId": 0,
   "DetailCode": 1,
   "Title": "وحید امیری مقدم ...",
   "Cheque_BankId": null,
   "Person_PersonType": null,
   "Person_Name": null,
   "Person_FirstName": null,
   "Person_LastName": null,
   "Person_Brand": null,
   "Person_NationalCode": null,
   "Person_EconomicCode": null,
   "Person_RegisterNo": null,
   "Person_Address": null,
   "Person_Phone": null,
   "Person_Fax": null,
   "Person_Mobile": null,
   "Person_Email": null,
   "Person_PostalCode": null,
   "Person_AccountNumber": null,
   "Person_CardNumber": null,
   "Person_ShebaNumber": null,
   "Person_Ceo": null,
   "Person_FinantionalManager": null,
   "Person_ChequeCredit": null,
   "Person_AccountCredit": null,
   "Person_Desc": null,
   "Locked": false,
   "InActivityReason": null,
   "IsSecret": false,
   "CityId": null,
   "Person_TaxStatus": null
  }
  ,...
 ]
}

متد گرفتن تفصیلی های یک معین خاص (GetSomeByMasterId)

مسیر : https://accounting.hoofer.cloud/Detail/GetSomeByMasterId
روش ارسال : POST
تفصیلی های ذیل یک حساب معین خاص را برمی گرداند

پارامترهای ورودی GetSomeByMasterId
MasterId: 24 // شناسه حساب معین
Skip: 0 // استفاده نشده
Take: 10000 // تعداد آیتم برگشتی
OrderField: Title // مرتب سازی بر اساس
Order: asc // صعودی یا نزولی
View: 1 // مشابه متد GetSome
Force: false // استفاده نشده
parameters: // استفاده نشده
پارامترهای خروجی GetSomeByMasterId
مشابه GetSome

متد جستجو (GetSomeByMasterIdAndParams)

مسیر : https://accounting.hoofer.cloud/Detail/GetSomeByMasterIdAndParams
روش ارسال : POST
از این متد برای جستجوی تفصیلی استفاده می شود .

پارامترهای ورودی GetSomeByMasterIdAndParams
MasterId: 95 //شناسه حساب معین
Skip: 0 // استفاده نشده
Take: 10000 // حداکثر تعداد آیتم برگشتی
OrderField: Title // مرتب سازی بر اساس فیلد
Order: asc // صعودی یا نزولی
View: 3 // در GetSome توضیح داده شده است
Force: true // سیستمی
parameters: 
{
 "params": null, // استفاده نشده
 "filter": {
  "FromFullCode": "72010001", // کد تفصیلی از
  "ToFullCode": "72010001", // کد تفصیلی تا
  "Title": "ا", // عنوان شامل
  "Person_Mobile": "0912", // موبایل شامل
  "Person_Address": "پیروزی", // آدرس شامل
  "FromPerson_AccountCredit": "1000", // اعتبار حساب از
  "ToPerson_AccountCredit": "1000000000.00", // اعتبار حساب تا
  "FromPerson_ChequeCredit": "10000", // احتبار چک از
  "ToPerson_ChequeCredit": "500000000", // اعتبار چک تا
  "Total_Title": "اشخاص", // عنوان حساب کل شامل
  "Ledger_Title": "جاری" // عنوان حساب معین شامل
 }
}
پارامترهای خروجی GetSomeByMasterIdAndParams
مشابه GetSome

Previous حساب معین
فهرست