آخرین مقالات

گزارشات پایان دوره

6- گزارشات پایان دوره :

1-6 ترازنامه : جهت تهیه گزارش ترازنامه می توان به ترتیب ذیل اقدام نمود :
باز کردن منوی سمت راست – انتخاب آیکن ترازنامه

اما چند نکته وجود دارد که قبل از تهیه ترازنامه می بایست رعایت گردد تا کاربر بتوان گزارش ترازنامه را تهیه کند و چاپ بگیرد ، در غیر این صورت سیستم خطاهای موجود را نمایش می دهد و کاربر باید اقدام به رفع خطاهای نمایش داده شده نماید و تا زمانی که خطاها رفع نشود سیستم اجازه چاپ تراز را به کاربر نمی دهد و گزینه چاپ به حالت غیر فعال در می آید .

حسابهای دآمدی و هزینه باید بسته شوند ( در واقع سند بستن حسابهای موقت باید صادر شده باشد )

ماهیت حسابها باید رعایت شده باشد .

اسناد ناقص وجود نداشته باشد .

و ….

2-6 سود و زیان اساسی : صورتهای مالی به دو دسته اساسی و غیر اساسی تقسیم میشوند ، صورتهای مالی اساسی مختص پایان دوره می باشند یعنی پس از بستن حسابهای موقت و دائم تهیه می شوند ، این در حالیست که صورت های مالی غیر اساسی به صورت میاندوره نیز تهیه می شوند .

نکته قابل توجه این است که در سود و زیان غیر اساسی ( میاندوره ) سیستم بدون در نظر گرفتن طبقه بندی حسابها و عنوان اقلام در کدینگ حسابداری، دسته بندی را بر اساس مانده بدهکار یا بستانکار حسابها انجام می دهد اما در سود وزیان اساسی عناوین بر اساس استانداردها و با رعایت اصول دسته بندی و چیدمان شده و سیستم ارقام را در این عناوین طبقه بندی می کند .

جهت تهیه سود وزیان اساسی به روس ذیل می توان عمل نمود :

باز کردن منو سمت راست –گزارشات پایان دوره – انتخاب آیکن سود و زیان اساسی

3-6 دفتر روزنامه : برای تحریر دفتر روزنامه و پرینت می بایست از این قسمت استفاده نمود به شرح ذیل :

باز کردن منو سمت راست – دفتر روزنامه – انتخاب آیکن پارامتر – وارد کردن موارد مورد نظر – تولید گزارش

نکته 1 :جهت نوشتن دفاتر قانونی بیشتراستفاده میگردد .

نکته 2: در هر گزارش تهیه شده از دفتر روزنامه فقط 50 صفحه قابل رویت می باشد و در صورت انتخاب صفحاتی بیشتر از 50 صفحه سیستم اجازه گزارش گیری به کاربر نمی دهد ، چنانچه تعداد صفحات دفتر از پنجاه صفحه بیشتر بود ، کاربر می بایست با وارد کردن بازه صفحات مورد نظر اقدام به تهیه گزارش نماید .

نکته 3: حداکثر تعداد سطری که می توان برای هر دفتر روزنامه انتخاب نمود 30 سطر می باشد و سیستم اجازه گزارش گیری با سطرهای بیشتر به عنوان مثال 31 سطر را به کاربر نمیدهد .

نکته 4: کاربر می تواند با برداشتن تیک در قسمت نمایش به شرح ضمائم سند از ایجاد این شرح به عنوان یک سطر جداگانه در گزارشات دفتر روزنامه خودداری نماید .

4- 6  دفتر کل : برای تهیه گزارش از دفتر کل به شرح ذیل می توان اقدام نمود :

باز کردن منو سمت راست – دفتر کل – انتخاب آیکن پارامتر – وارد کردن موارد مورد نظر – تولید گزارش

نکته 1 :جهت نوشتن دفاتر قانونی بیشتراستفاده میگردد .

نکته 2 : کاربر می بایست با انتخاب گزینه پارامتر ، سرفصل حساب کل مورد نظر را انتخاب نموده و گزارش را تهیه نماید تا سیستم اجازه چاپ دفتر را به کاربر بدهد ، در غیر این صورت گزینه چاپ غیر فعال می شود .

نکته 3: در هر گزارش تهیه شده از دفتر کل فقط 50 صفحه قابل رویت می باشد و در صورت انتخاب صفحاتی بیشتر از 50 صفحه سیستم اجازه گزارش گیری به کاربر نمی دهد ، چنانچه تعداد صفحات دفتر از پنجاه صفحه بیشتر بود ، کاربر می بایست با وارد کردن بازه صفحات مورد نظر اقدام به تهیه گزارش نماید .

نکته 4: حداکثر تعداد سطری که می توان برای هر دفتر کل انتخاب نمود 30 سطر می باشد و سیستم اجازه گزارش گیری با سطرهای بیشتر به عنوان مثال 31 سطر را به کاربر نمیدهد .

Previous گزارشات عمومی
Next بستن حساب ها
فهرست