آخرین مقالات

گزارشات عمومی

5- گزارشات عمومی  :

* کاربر می تواند جهت تهیه گزارشات درخواستی مورد نیاز مثل ترازهای آزمایشی  ، گزارش سود و زیان  ، گردش های مشروح از حساب مشتریان و … از بخش گزارشات عمومی استفاده نماید ، این بخش شامل قسمت های ذیل می باشد :

1-5 تراز آزمایشی : جهت تهیه ترازهای آزمایشی چند ستونی ( دو  ، چهار یا شش ستونی ) در سطوح مختلف کل  ، معین و تفضیلی می بایست از قسمت تراز آزمایشی موجود در قسمت گزارشات عمومی به شرح ذیل اقدام نمود :
باز کردن منوی سمت راست –انتخاب آیکون گزارشات عمومی –  انتخاب آیکن تراز آزمایشی – مشاهده تراز در سطوح و ستونهای مختلف

 

 

با استفاده از گزینه پارامتر می توان تراز آزمایشی را تا تاریخ یا سند مورد نظر تهیه کرد و همچنین می توان با برداشتن تیک مانده صفر ، از نمایش مانده های صفر در تراز خودداری نمود .

 

 

2-5 سود و زیان : جهت تهیه گزارش سود و زیان می توان از قسمت گزارشات عمومی به شرح ذیل استفاده نمود :
باز کردن منوی سمت راست –انتخاب گزارشات عمومی –  انتخاب آیکن سود و زیان – مشاهده سود و زیان ( با استفاده از آیکن پارامتر میتوان روی سود و زیان مورد نظر پارامتر دلخواه را اعمال کرد )
لازم به توضیح است گزارش سود و زیان نیز در سه سطح کل ، معین و تفضیل قابل چاپ و رویت می باشد .

 

 

3-5 گردش حساب  : جهت مشاهده گردش از حساب تفضیلی مورد نظر می توان از قسمت گردش حساب در بخش گزارشات عمومی استفاده کرد ، جهت تهیه این گردش به شرح ذیل می توان عمل نمود :

گزارشات عمومی – انتخاب آیکون گردش حساب – انتخاب گزینه پارامتر – تایپ تفضیلی مورد نظر – تولید گزارش

 

 

نکته قابل توجه ، با ارزش و متمایز از نرم افزارهای دیگر در نرم افزار هوفر این است که در هر قسمت و هر ماژول از نرم افزار که باشید می توانید با انتخاب گزینه ستاره ( مشخص شده در تصویر ذیل ) گردش حساب تفضیلی مد نظر را بدون مراجعه به بخش حسابداری تهیه و مشاهده نمود .

 

 

4-5 مشروح حساب : چنانچه کاربر نیاز به تهیه گزارش گردش یک حساب با شرح تکمیلی و رویت کامل شرح های داده شده در ماژول های دیگر داشته باشد می توان با استفاده از بخش مشروح حساب مشتریان به شرح ذیل اقدام نماید :

باز کردن منو سمت راست –انتخاب گزارشات عمومی – انتخاب آیکن مشروح حساب مشتریان – انتخاب پارامتر –  انتخاب حساب تفضیلی مورد نظر – تولید گزارش

 

 

5-5 کنترل حسابها : جهت رویت عدم رعایت برخی اصول و قواعد حسابداری و نرم افزار می توان از قسمت کنترل حسابها استفاده نمود ، به عنوان مثال چنانچه ماهیت حساب دارایی ها که بدهکار است رعایت نگردد ، نرم افزار به صورت اتومات این مورد را به عنوان یک آیتم خطا در قسمت کنترل حسابها نمایش می دهد .

 

Previous تغییر سال مالی
Next گزارشات پایان دوره
فهرست