آخرین مقالات

تغییر از روش ادواری به دائمی و برعکس

شما می توانید در ابتدای سال مالی تصمیم بگیرید که در آن سال از سیستم ادواری استفاده کنید یا دائمی .
این کار را با انتخاب نوع حسابداری در تعریف سال مالی می توانید انجام دهید .

در صورتی که در بین سال می خواهید سیستم حسابداری را از ادواری به دائمی یا برعکس تغییر دهید باید سند هایی که بر روی برگه های زیر صادر شده است حذف کنید

  • رسید
  • حواله
  • انتقال
  • تعدیل
  • خرید
  • برگشت از خرید
  • فروش
  • برگشت از فروش
  • تولید
Previous مرور حسابها
Next تغییر سال مالی
فهرست