نوشته های اخیر

تغییر سال مالی

۷- تغییر سال مالی :

جهت تغییر سال مالی می بایست طبق تصویر ، در ماژول حسابداری گزینه سال مالی را انتخاب و پس از باز کردن کرکره مربوطه سال مورد نظر را انتخاب نمود.

 

فهرست