آخرین مقالات

تغییر سال مالی

7- تغییر سال مالی :

جهت تغییر سال مالی می بایست طبق تصویر ، در ماژول حسابداری گزینه سال مالی را انتخاب و پس از باز کردن کرکره مربوطه سال مورد نظر را انتخاب نمود.

 

فهرست