آخرین مقالات

سند کردن برگه های انبار

9 . سند کردن برگه های انبار :

(این قسمت فقط در روش دائمی قابل مشاهده است(

در روش دائمی که شما باید برای برگه های انبار سند صادر شود برای صدور سند می توانید از این قسمت استفاده کنید

Previous مرور خرید و مرور فروش
Next ریالی کردن برگه های انبار
فهرست