نوشته های اخیر

برگشت از فروش و برگشت از خرید

۵ . برگشت از فروش و برگشت از خرید :

ثبت برگشت از خرید و فروش دقیقا مطابق ثبت خرید و فروش می باشد با این تفاوت که با صدور سند ثبت معکوس خرید فروش در اسناد حسابداری ثبت می گردد

فهرست