آخرین مقالات

اشخاص

6 . اشخاص :

تعریف اشخاص جدید علاوه بر قسمت حسابدار از قسمت قابل انجام می باشد

* با کلیک بر روی گزینه اشخاص شما می توانید به صورت میانبر به قسمت تعریف حساب های تفصیلی در حساب کل و معین جاری اشخاص رفته و شخص مورد نظر خود را تعریف کنید

نکته : در این قسمت شما فقط می توانید در حساب معین جاری اشخاص شخص مورد نظر را  تعریف کنید و در صورتی که بخواهید در سایر حساب های کل شخصی را تعریف نمایید می بایست از سر فصل حسابداری اقدام کنید .

Previous لیست قیمت
فهرست